در تکاپوی یکپارچگی در نظام خط‏مشی‏گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط‌مشی عمومی

چکیده

هر یک از مسائل و موضوعات عمومی ابعاد متعددی دارند. از سوی دیگر، نظام حکمرانی و خط‌مشی عمومی که برای حل این مسائل ایجاد شده است نیز از ارکان متعددی تشکیل شده است. درنتیجه برای پیشگیری از واگرایی هر دو دسته این تعددها و آسیب‌های مربوط به آن، نیازمند یکپارچگی هستیم. از این‌رو هدف تحقیق حاضر آن است که مشخص شود چگونه می‌توان به یکپارچگی در نظام خط‌مشی عمومی و حکمرانی شامل همه ارکان و ابعاد مسائل رسید. در پژوهش حاضر که هدف آن کاربردی است از روش نظریه داده‌بنیاد به‌عنوان روشی کیفی برای گردآوری و تحلیل داده‏ها، استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، متشکل از آن دسته از استادان و خبرگان متخصص در ابعاد و زوایای متعدد و مختلف خط‌مشی‌های عمومی بوده است که در نهادهای خط‏مشی‏گذاری عمومی کشور سمت هم داشته‏ا‏ند. روش نمونه‏گیری، نمونه‏برداری هدفمند با تعداد نمونه 16 نفر و ابزار آن مصاحبه بوده است و الگوی به دست‌آمده از مصاحبه‌ها، با روش دلفی اعتباربخشی شده است. مؤلفه‌ها و کاربردهای الگو در پایان مقاله به‌صورت خلاصه تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toward Integration in the Public Policy Making: the Unique Body of Governance and Public Policy

چکیده [English]

Each public problem has various aspects. On the other side, the system of governance and public policy created to solve problems is composed of several principles. As a result, to prevent divergence resulted from multiplicities and related negative effects, we need integration. Thus, the aim of this article is to specify how we can determine the integrity of public policy and governance system at all levels and aspects. In this article, which is an applied research, grounded theory is used as a qualitative method for gathering and analyzing data. The study population consists of professors and experts specialized in different dimensions and multiple angles of public policies and having a position in public policy-making institutes. Sampling method was targeted with a sample size of 16 people and interview method was used and the obtained model from the interviews, was accredited by Delphi method. Finally, components and usages of the model are briefly explained

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public policy making
  • Governance
  • Science
  • Unity
  • unique body