ارزیابی ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی ساختمان‌های مسکونی پایدار در برابر تهدیدات نظامی

نویسندگان

چکیده

پدافند غیرعامل به‌عنوان یکی از دو گونه دفاع در برابر اقدامات و تهدیدات نظامی دشمن، مسیر ارتقای پایداری سرمایه‌های هر کشور را در زمان رخداد تهدید هموار می‌سازد. ازجمله‌ سرمایه‌های حائز اهمیت شهر که وظیفه تأمین امنیت مردم را بر عهده دارد، ساختمان‌های مسکونی بوده و تجارب جنگ‌های اخیر در منطقه حاکی از آن است که مناطق مسکونی از گزند تعدی دشمن در امان نمی‌باشند. این در حالی است که روند افزایش کمی سکونت‌گاه‌ها در کشور، انطباقی با ضروریات دفاعی در این حوزه نداشته و به همین دلیل تحقیق حاضر باهدف استخراج ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه ساختمان‌های مسکونی در برابر تهدید حملات هوایی و اولویت‌بندی آنها تدوین ‌شده است. ویژگی اصلی تحقیق، اولویت‌بندی ملاحظات این حوزه است تا راهنمایی برای برنامه‌ریزان اجرایی این حوزه را در بُعد سرمایه‌گذاری دفاعی فراهم کند. در این تحقیق که بر اساس روش توصیفی- تحلیلی انجام ‌شده است، ابتدا هشت راهبرد پدافند غیرعامل در حوزه طراحی ساختمان‌های مسکونی از اسناد کتابخانه‌ای استخراج شد. سپس ملاحظات مذکور بر اساس روش میدانی پرسشنامه و با بهره‌گیری از روش‌های مقایسه‌ای طیف لیکرت و AHP و به ترتیب با اعداد آلفای کرونباخ 906/0 و 966/0، توسط یک جامعه نمونه متخصص 32 نفری رتبه‌بندی شدند. پس از رتبه‌بندی نتایج حاصل از هر دو روش با یکدیگر مقایسه شدند و نتیجه حاکی از آن شد که بهترین ملاحظات معماری پایدار دفاعی در خانه‌های مسکونی شهری، بهره‌گیری از فضای امن است. پس از بهره‌گیری از فضای امن نیز، مقاوم‌سازی و مکان‌یابی بیشترین امتیاز را در بین ملاحظات به خود اختصاص داده‌اند.

عنوان مقاله [English]

Assessing Passive Defense Considerations in the Design of Sustainable Residential Buildings Against Military Threats

چکیده [English]

Passive defense as one of the two types of defense against enemy military actions and threats, paves the way for sustainable assets improvement of countries at the time of occurrence of threat. Residential buldings are among the important assets in the city, which must ensure the public safety and the experience of recent wars in the region suggests that residential areas are not protected against enemy aggression. The small increase in the urban settlements in the country is not consistent with the defense imperatives in this field and for this reason, this article aims to extract passive defense strategies developed in the field of residential buildings and to prioritize them. The main feature of this field of research is prioritizing strategies to help guide the executive planners in this field in defensive investments. In this cross-sectional study which has been conducted based on the descriptive- analytical method, initially, eight passive defense strategies in the design of residential buildings were extracted from library documents. Then these factors were ranked based on the field study and a questionnaire using Likert and AHP comparative methods measured by Cronbach′s Alpha, yielding respectively 906/0 and 966/0 through a sample composed of 32 experts. After ranking the results of both methods, they were compared and the results showed that the best defense strategy for sustainable architecture in urban residential buildings is using the safe space. After using the safe space, strengthening and positioning factors achieved the greatest scores.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Passive Defense
  • Residential Building
  • military threats
  • assessment of factors