صلاحیت قضایی بر نقض علائم تجاری در فضای مجازی در رویه قضایی آمریکا

نویسندگان

چکیده

در عصر تجارت الکترونیک، تکیه‌بر حمایت سرزمینی از حقوق علائم تجاری و مواجهه با نقض آن در فضای مجازی با چالش‌هایی مواجه شده است. فقدان قوانین موضوعه در تحلیل فضای مجازی و عدم تعیین عوامل ارتباطی آن با فضای فیزیکی در قانون در جهت تعیین صلاحیت قضایی، دادگاه‌های آمریکا را بر آن داشته است که با شناسایی معیارهایی در رویه قضایی با نقض علامت تجاری مواجهه و درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند. مطابق با این معیارها، زمانی دادگاه آمریکایی صلاحیت قضایی خود در فضای مجازی را می‌پذیرد و حکم به جبران خسارت مطابق با قانون آن ایالت می‌دهد که عواملی موجود و معیارهایی محقق شده باشد. با تحقق آن معیارها دادگاه می‌تواند ضمن پذیرش صلاحیت در موارد مقتضی قانون خود را حتی به‌صورت فراسرزمینی بر خسارات واقع‌شده در سرزمین بیگانه نیز تسری دهد. این معیارها عبارتند از: 1- نقض علامت تجاری بر تجارت آمریکا تأثیر اساسی داشته باشد. 2- سایت حاوی علامت نقض‌شده خطاب به شهروندان آمریکا و باهدف تأثیر‌گذاشتن بر تجارت آن کشور راه‌اندازی شده باشد. 3- سایت، به‌صورت فعال با ساکنان آمریکا در تعامل بوده و سبب ورود خسارت در این کشور شده باشد. 4- خوانده از افعال یا معاملات خود منتفع شده و بدین ترتیب خود را در معرض صلاحیت قضایی و حمایت قانونی آن ایالت قرار داده باشد. در همه این موارد دادگاه صلاحیت شخصی خود را احراز و اعمال می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisdiction Over the Violation of Trademarks in Virtual Space in the US Jurisprudence

چکیده [English]

In the age of electronic commerce, relying upon the territorial protection of trademarks law and facing its violation in the virtual space have become a challenging task. The lack of legislations for analyzing virtual space and the ambiguity over its connection with physical space in the law to determine jurisdiction have prompted the U.S. courts to tackle with the violation of trademarks and to give verdict on them by identifying some criteria in jurisprudence. According to these criteria, an American court accepts its jurisdiction in the virtual space and awards compensation based the state law on the conditions that certain factors exist and certain criteria are realized. By realizing those crideria, the court can extend the law even extra-territorially to damages incurred in a foreign territory. These criteria are: 1. The violation of trademark affects significantly the U.S. trade. 2. The site containing the violated trademark has been launched to target U.S. citizens and to influence its trade. 3. The site actively interactes with the U.S. residents and has caused damages within the country. 4. The accused has benefitted. from its deals and therefore, has exposed himself to the jurisdiction and legal protection of that state. In all these cases, the court determine and execute its personal jurisdiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • violation of trademark
  • Jurisdiction
  • criterion of affecting significantly the trade
  • criterion of goal and effects
  • criterion of minimum connection