شکل‌گیری رفتارهای کارآفرینانه با تأکید بر نقش هویت و اشتیاق

نویسندگان

چکیده

با ورود نظریه هویت در حوزه کارآفرینی، این ایده مطرح شد که شاید افرادی خاص و نه همه افراد، دارای هویتی به نام هویت کارآفرینانه باشند که سبب بروز رفتارهای کارآفرینانه می‌شود. همچنین اشتیـاق کارآفرینانه از طریق هـدف‌گذاری‌های کارآفرینانه بر رفتارهای کارآفرینانه تأثیر می‌گذارد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی نحوه شکل‌گیری رفتارهای کارآفرینانه است. نمونه آماری این پژوهش شامـل هفتاد نفر از کارآفرینان پارک‌های علم ‌و ‌فناوری استان تهران است که به‌طور تصادفی سـاده انتخـاب شـده‌اند. همچنیـن برای تحلیـل داده‌ها از نرم‌افزار Partial Least Squares استفـاده شده است. مطـابق نتـایج مــدل‌یـابی معــادلات ساختاری هویت کارآفرینانه ایده‌آل فردی باعث شکل‌گیری اشتیاق کارآفرینانه کارآفرینان مستقر در پارک‌های علم ‌و ‌فناوری و مراکز رشد استان تهران می‌شود. اعتبار پرسشنامه استفاده‌شده برای گردآوری داده‌‌ها دارای پایایی با آلفای کرونباخ 73 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation of Entrepreneurial Behaviors with an Emphasis on the Role of Identity and Passion

چکیده [English]

Since the emergence of identity theory in the field of entrepreneurship, an idea has been prevalent that maybe some people and not everyone possess an identity which is entrepreneurial leading to the formation of entrepreneurial behavior. In addition, entrepreneurial passion influences entrepreneurial behavior through entrepreneurial targeting. Hence, the purpose of this research is to study the formation of entrepreneurial behavior. Sample of the study includes 70 entrepreneurs in Tehran′s, science and technology parks that were selected via simple random sampling. PLS software was utilized to analyze data. According to the results of structural equation modeling method, personal ideal entrepreneurial identity causes entrepreneurial passion for entrepreneurs in Tehran’s science and technology parks and incubators. The reliability of the questionnaire of the research was confirmed with Cronbach’s Alpha = 0.73.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial identity
  • entrepreneurial passion
  • entrepreneurial targeting
  • Entrepreneurial behavior