محیط‌زیست؛ مفهومی چندگانه در علوم انسانی

نویسندگان

چکیده

با توجه به آنکه محیط‌زیست مبحثی فراگیر در دنیای کنونی است و تلاش‌های جهانی درباره آن انجام شده است، نگارندگان معتقدند این حوزه تا به حال در پژوهش‌های دانشگاهی به‌ویژه در علوم انسانی مغفول مانده است. از این‌رو، در این مقاله سعی شده است تا یک مجموعه از دانش زمینه‌ای مربوط به محیط‌زیست در این علوم ارائه شود. در راستای رسیدن به این هدف و برای معنادار‌شدن بیشتر، از نظریه روث وداک بهره جسته‌ایم؛ چراکه نظریه‌ وی به‌اندازه کافی قائم به خویش بوده و می‌توان آن را به‌عنوان روش نیز به کار برد. وداک هر مفهوم را به‌عنوان زمینه‌ای در نظر می‌گیرد که دارای کارکردهای متنوع است. وی معتقد است هر یک از این کارکردها ژانرهای زبانی خاص خود را دارند که با استفاده از آنها به استدلال‌ورزی می‌پردازند. ما نیز محیط‌زیست را به‌عنوان زمینه‌ای در نظر گرفته و در پی کارکردهای آن در برخی از علوم انسانی و همچنین استدلال‌ورزی‌های آنها در این حیطه هستیم. چنین رویکرد راهبردی، می‌تواند نظام معنایی تحقیقات مربوط به محیط‌زیست را در علوم انسانی قوت بخشد؛ بنابراین در مباحث پیش‌رو ابتدا به ذکر پیشینه تحقیق، سپس به معرفی نظریه وداک می‌پردازیم و درنهایت کارکردهای این مفهوم را در علوم مورد نظر و استدلال‌ورزی‌هایشان را در حیطه محیط‌زیست روشن می‌کنیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environment; Multiple Concepts in Humanities

چکیده [English]

Due to the fact that environmental issue is pervasive throughout the world and necessitates a global effort, the authors believe that this area has been neglected in academic research, especially in humanities, while it can significantly contribute to the production of knowledge. Hence, this article tries to offer some background knowledge about enviroment in human sciences. In order to achieve this goal and to become more meaningful, we have drawn upon views expressed by Ruth Wodak. In our belief, her views constitute a theory that stands on its own. She considers each concept as a background with varied functions. Wodak believes that each of these functions have their own genre in the framwork of language, to be used for reasoning. We considered environment as a background, and studied its functions in some human sciences. We also paid attention to reasoning resulted from these functions. Such a strategic approach can create a meaning system for environmental research in humanities. So, we first introduce Wodak’s theory and then present our envisioned concept and the functions of this concept and finally, put forward relevant arguments in the framework of environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • humanities
  • theory application
  • Reasoning