ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران از منظر خبرگان و مسئولان علمی و دیپلماسی کشور

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه الگوی پارادایمی و نظام‌مند توسعه دیپلماسی علمی کشور، مبتنی ‌بر مصاحبه‌های خبرگان و مسئولان دخیل در حوزه علمی و فناوری و دیپلماسی است. این پژوهش مبتنی ‌بر راهبرد پژوهشی داده‌بنیاد و بر اساس رویکرد مختار به دنبال استخراج الگوی پارادایمی توسعه دیپلماسی علمی است. بدین منظور ابتدا 17 نفر از استادان، خبرگان و متخصصان حوزه دیپلماسی علمی شناسایی شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند و در مرحله بعد با فرآوری داده‌ها و مفاهیم، مقوله‌های سطح 1، سطح 2، سطح 3 و الگوی پارادایمی استخراج شد. با طی مراحل پژوهشی داده‌بنیاد، هر کدام از مقوله‌های شناسایی‌شده با توجه به سنخیت موضوعی، ذیل مقوله‌های پارادایمیِ علل غایی، علل ضروری، علل فاعلی، شروط، موانع، ظرفیت‌ها، معدّات و بروندادها دسته‌بندی شدند. با توجه به محرکات انگیزاننده ناشی از علل غایی و اضطرار به‌وجودآمده از علل ضروری، توسعه دیپلماسی علمی کشور به‌عنوان یک امر مهم از منظر خبرگان و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود و باید با در نظرگرفتن شروط، موانع و ظرفیت‌ها به ترسیم معداتی برای نیل به این مهم پرداخت. در پایان به بروندادها به‌عنوان نتایج عملی و عینی توسعه دیپلماسی علمی اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for the Development of Scientific Diplomacy in the Islamic Republic of Iran: the Perspectives of Experts, Officials of Scientific Organizations and Diplomats

چکیده [English]

Aim: the aim of this study is to provide a systematic and paradigmatic model of the development of scientific diplomacy based on interviews with experts and officials involved in the field of science and technology and diplomacy. Methodology: this study is based on a management strategy with a grounded and autonomous approach to scientific diplomacy and follows the model of development paradigm. To this end, 17 professors, experts and professionals in the field of scientific diplomacy were identified and interviewed. Then, by using data processing concepts, categories of Level 1, Level 2 and Level 3 and a paradigmatic model were extracted. Findings: by using a grounded approach, different stages of the categories identified in relation to the relevant issues, therefore, the categories of ultimate cause, essential causes, efficient cause, conditions, obstacles, capabilities, inductors and outputs were classified. Results: given the motives resulted from ultimate causes and exigencies related to the essential causes, the development of scientific diplomacy is considered a critical issue by the authorities in the Islamic Republic of Iran by taking conditions, obstacles and capabilities to depict appropriate inductors. Finally, outputs are indicated as the practical and objective results of the development of scientific diplomacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology
  • Diplomacy
  • International Community
  • Scientific Community
  • Scientific Authority
  • Soft power