جُستاری در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

نویسندگان

چکیده

از آنجایی که نظام حقوقی ایران متأثر از نظام حقوقی فرانسه تا حدی متکی به نص قانون بوده و قاضی در وهله نخست خود را متعهد به تبعیت از نص الفاظ و عبارات قانونی می‌داند، ابهام در اصطلاحات مرتبط با نظارت قضایی چالشی جدی فراروی هیئت عمومی دیوان که رکن این مرجع قضایی جهت نظارت بر مقررات دولتی است، قرار می‌دهد. پرسش اصلی آن است که معنای عبارات ماده 12 قانون دیوان و ملاک تفکیک آنان از هم چیست؟ فرضیه آن است که این عبارات مصادیقی از مغایرت با قانون می‌باشند و ملاک تفکیک، تعریف قانونی و یا تفسیر موجه است. یافته‌های تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش تحلیلی نشان می‌دهد اصطلاح مغایرت با قانون مفهومی کلی است که سایر عبارات مذکور در ماده 12، درواقع پرتوی از آن به شمار می‌آیند. پس شایسته بود قانون‌گذار با درج عبارتی مانند از قبیل پس از اصطلاح مغایرت با قانون، مانع ابهام شود. دیگر آنکه اگر دیوان عدالت اداری درصدد تحقق هدف احقاق حقوق مردم مندرج در اصل 173 قانون اساسی باشد، عبارت مغایرت با قانون محمل مناسبی برای نظارت بر مقررات دولتی از حیث عدم مغایرت با عهدنامه‌های بین‌المللی که طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون‌اند، فراهم می‌آورد. چنین ظرفیتی به‌ویژه از جهت توسل به معاهدات حقوق بشری از اهمیت خاصی برخوردار است. این دو مورد می‌تواند موجب تحول نظام بازنگری قضایی اعمال اداری در ایران به‌مانند حقوق اداری انگلستان و فرانسه شود. برای رسیدن به این اهداف می‌توان با استفاده از اصلاح قانون و ارائه تعاریف قانونی از عبارات ماده 12 و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی یا تفسیر موجه هیئت عمومی از همه ظرفیت‌های موجود این قانون بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview of the Article 12 of the "Organization and Procedure of Administrative Justice Court" Act

چکیده [English]

Since the Iranian legal system is under the influence of the French legal system and partly relies on the letter of the law, the judge, in the first place, is committed to comply with the letter of the law. The ambiguity of terms related to judicial review poses serious challenges for the General Board of the Court of Juctice. The question is: What is the meaning of the terms stipulated in the article 12 and what is the criterion for distinguishing them from each other? It has been hypothesized that the discovery of instances of unlawfulness or "contrary to law" and establishing a criterion for distinguishing the terms stipulated in laws reside in legal definition or justified interpretation. The articleˊs findings obtained by using library resources and analytical methods, show that the phrase "contrary to law" has a general sense and the other terms mentioned in article 12 are, in fact, the instances of it. Therefore, such legislation should contain the term "violation of the law" to prevent confusion. Second, if the court is seeking to achieve the objective rights of the people enshrined in the article 173 of the Constitution, "violation of the law" leads to the control of state regulations as to their compatibility with the international treaties in the framework of the Article 9 of the Civil Code. This special capacity for resorting to human rights treaties is an important issue. The reform in the framework of the judicial review of administrative act could be made on the basis of administrative law as existed in England and France. To achieve these objectives the law can be modified by providing legal definitions of terms stipulated in the interpretation of Article 12 and also an interpretation should be provided by the Parliament or a reasonable interpretation of the law by the General Board using all available capacities

کلیدواژه‌ها [English]

  • judicial review
  • Rule of law
  • contrary to the law
  • administrative law
  • comparative study