واکاوی تحلیلی- انتقادی تفاوت‌های میان حد و تعزیر

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بازخوانی تفاوت‌های برشمرده شده میان حد و تعزیر در متون فقهی می‌پردازد. بر پایه یکی از قواعد بنیادین فقه جزایی، مجازات‌ها به حد و تعزیر تقسیم می‌شوند. این دو نوع مجازات علاوه‌بر موجِب آنها یعنی جرائم، در ویژگی‌ها و احکام با یکدیگر متفاوتند. تکرار این تفاوت‌ها در کتاب‌های فقهی آنها را به یک امر مسلم تبدیل کرده و فاصله میان این دو نوع واکنش در برابر رفتار ضدهنجار را به‌گونه‌ای ناموجه و پرسش‌برانگیز افزایش داده است. بررسی ریشه‌های شکل‌گیری نظام افتراقی حد- تعزیر و شواهد دیگر چه‌بسا ما را به برداشت تازه‌ای از تفاوت‌های میان حد و تعزیر رهنمون سازد. تفاوت‌های برشمرده شده در متون فقهی و حقوقی، چیزی جز اصول کلی حاکم بر مطلق مجازات نیستند. با این‌ حال، نوعی نگاه تعبدی به نصوص دینی به‌ویژه نسبت به واژه «حد» سبب شده است تا این احکام کلی به حد به معنای اصطلاحی آن اختصاص داده شود. در این مقاله این اصول عقلانی کم‌وبیش در نظام‌های عرفی هم پذیرفته شده و تخصیص آنها به حدود، اصطلاحی موجه به نظر نمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical-Critical Investigation of Differences Between Had and Ta’zir

چکیده [English]

According to the basic rules of Islamic criminal law, punishments are classified in to "had" (prescribed punishment fixed in law) and ta’zir (discretionary punishment left to the decision of the judge). In traditional view, it is believed that in addition to the fact that these two types of punishments are stemming from two different types of crimes, the characteristics and precepts of these two kinds of punishments are very different. The recurrence of the differences between "had" and "ta’zir" in jurisprudential books through out the centuries has made these differences determined and fixed and increased problematically and unjustifiably the gap between "had" and "ta’zir". This article reviews this classification and differences between "had" and "ta’zir" as recognized in traditional jurisprudential view. According to the findings of the article, the historical analysis of the origins of these differences may lead us to a new understanding of these differences. The differences mentioned in the orthodox view are often related to the characteristics and rules of all kinds of punishments. A literal and limited approach to religious texts related to the issue and a particular understanding of the word "had" has yielded to the idea that these rules are specific to "had". According to this article, these rational principles have been recognized more or less in almost all rational criminal law systems and therefore, it is not justified to be considered as special characteristics and principles of "had"

کلیدواژه‌ها [English]

  • had
  • ؛ ta’zir؛ Islamic jurisprudence؛ Islamic criminal law