مکتب نیوهیون در حقوق بین‌الملل: بازخوانی رابطه قدرت و حقوق بین‌الملل

نویسندگان

چکیده

امروزه شاکله جامعه بین‌المللی، بیش از آنکه صرفاً اجتماع دولت‌ها باشد، جامعه مشترکات بین‌المللی است. در چنین جامعه‌ای هم نهادها و رویه‌ها و ساختارهای بین‌المللی و هم مبنای تعهد و التزام دولت‌ها به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، طبعاً بازتعریف می‌شود. اما مفهوم جامعه مشترکات بین‌المللی در لسان مکاتب حقوقی مختلف با برداشت‌ها و بازتاب‌های متفاوتی مواجه بوده است. در این میان، مکتب آمریکایی نیوهیون با نقد مفهوم قدرت ناب به‌عنوان هسته سخت حقوق بین‌الملل و نقش آن در ساختن هنجارها و اصول بنیادی حقوق و روابط بین‌الملل، بر منطق جدید قدرت تأکید می‌کند و حقوق را برآیند تضارب قدرت‌های جهانی در فرآیند رویه‌های دولت‌ها و بازیگران غیردولتی می‌داند و بدین‌سان جامعه مشترکات بین‌‌المللی را جایگزین مفهوم سنتی قدرت می‌سازد. گرچه این رویکرد، گامی به پیش است اما دقت در آموزه‌های این مکتب نشان می‌دهد که بن‌مایه آن همان راهبرد رئالیسم سیاسی است، منتهی با روایتی متفاوت از قدرت که درنهایت به صیانت از منافع ملی ابرقدرت‌ها ازجمله آمریکا منجر می‌شود. در این مقاله، به تبیین و تحلیل عناصر فکری مکتب نیوهیون و نقد آنها می‌پردازیم و نشان خواهیم داد که رویکرد این مکتب به قدرت چگونه درنهایت منجر به نابرابری در عرصه قاعده‌سازی بین‌المللی میان دولت‌ها گشته و با مقتضیات حقوق بین‌الملل ناسازگار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The New Haven School in International Law: Interaction between Power and International Law Revisited

چکیده [English]

Nowadays, the International Community of States is regarded as the cornerstone of international relations studies. In such a community, the nature of international entities and mechanisms and the foundations for the commitment of States to international law are defined from a different perspective. The notion of International Community of States has had various reflections in the standpoint of legal schools and theories. In this respect, the so-called American New Haven School has illustrated the concepts of power, international law and the International Community of States differently by defining law as the outcome of a process in which the superpowers confront each other. The New Haven School is mostly motivated by the political realism theory, but with a new fancy garment that eventually results in the protection of American national interest. In this article, the proposed concepts in the New Haven School are first described and analyzed, and subsequently they are criticized. It is also discussed in this article that the application of New Haven School in international relations brings injustice to the rule-making process among States in the International Community

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Haven School
  • authoratative decision process
  • International Community of States
  • Political Realism
  • international public order