بررسی عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها

نویسندگان

چکیده

در اینکه مجازات حبس درخصوص برخی جرائم مهم مفید و ضروری بوده و وجهه شرعی نیز دارد تردیدی نیست، اما معایب کثیر زندان و همچنین عدم تأمین هدف اصلاحی از آن، دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری را بر آن داشته است تا استفاده از این مجازات را تا حد امکان محدود نمایند. این تحقیق بر آن بوده است تا نقش عوامل قضایی را که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی موجب افزایش جمعیت کیفری زندان‌هاست بررسی و راهکارهایی ارائه کند. مجازات‌گرایی و حبس‌گرایی آحاد جامعه، پیشینه خانوادگی و تربیتی قاضی، سوابق بزه‌دیدگی قاضی یا نزدیکان وی، فقدان آموزش‌های جرم‌شناختی، نبود سازوکارهای اجرایی برخی جایگزین‌های حبس و بی‌اعتقادی مقامات قضایی به مؤثربودن جایگزین‌های حبس در کنار موارد دیگر از عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن در کشور ما در ابعاد تقنینی، اجرایی و قضایی اشکالات اساسی دارد. در بعد قضایی معیارهای تعیین کیفر به نحو مطلوب به قضات آموزش داده نشده و تبیین نگردیده است. ارائه آموزش‌های جرم‌شناختی به قضات جهت تغییر نگرش آنان به مجرم و مجازات، ضرورتی انکارناپذیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Judicial Factors on Prison Population

چکیده [English]

Imprisonment is one the most common punishment in Iranian criminal policy, but it has numerous defects. It doesn’t realize training aims, so legislature and judicial authorities have to limit the use of this punishment as much as possible. The aim of this article is to review the effects of judicial factors including legislative and executive ones that cause increase in the size of criminal population in prisons and to present approaches to tackle this problem. Tendency to punishment and imprisonment in all members of society like individuals and families has made judges interested in imprisonment as the best way for crime prevention. This article analyzes the lack of ingrained measures for imprisonment and qualified judges to make use of them, the absence of criminological trainings and executive requirements of prison substitution and unwillingness of judicial authorities to accept the effectiveness of substitutes for imprisonment and etc. Iranian criminal policy faces fundamental difficulties in its judicial, legislative and executive aspects. In judicial sphere, the criteria of penalty definition have not been explained in an appropriate manner for judges. Providing criminological trainings for judges to change their attitude is the most necessary approach to prevent a surge in the prison population

کلیدواژه‌ها [English]

  • prison population
  • judicial factors
  • Imprisonment
  • criminological trainings
  • incarceration
  • decarceration