نسبت تحولات نهاد خانواده با نظریه دولت در ایران معاصر

نویسندگان

چکیده

سیطره روابط موضوع حقوق خصوصی موجب غلبه فهم ناشی از این نگرش به نهاد خانواده شده است. چنانکه موضوعات حقوق خانواده نیز در سطح هنجارشناسی حقوقی و اکتفا به محورهایی چون مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، طلاق، حضانت فرزندان و ... باقی مانده است. اما در اثر تحولات ساختاری و کارکردی خانواده، این نهاد، موضوع تأملات و بازاندیشی‌های مداوم و مستمر قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که امروزه شاهد تأثیر و تأثر نهاد خانواده و نهادِ نهادها، یعنی «دولت» هستیم. بر این‌اساس می‌توان از درهم‌تنیدگی مرزهای حقوق عمومی و حقوق خصوصی و ظهور مطالعات میان حقوقی (Cross-Legal Studies)سخن گفت. بر این ‌اساس، این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که نسبت بین تحولات خانواده و شکل‌گیری نظریه دولت قانونمند در ایرانِ معاصر چیست؟ فرضیه اصلی نگارندگان این است که اگر خانواده را بر مبنای کارکردهای آن تعریف کنیم، به‌طورکلی سه کارکرد زیستی (تأمین نیازهای جنسی و تولید نسل)، حمایتی (اقتصادی و عاطفی) و تربیتی برای خانواده وجود دارد که هریک در طبقه متوسط شهری به‌مثابه موتور محرکه جنبش‌های اجتماعی، دچار تغییر و تحول شده است. از این‌رو، از برهم‌کنش تحولات پویا، مستمر و اثرگذار و اثرپذیر خانواده با نظم و نظام حقوقیِ کنشگر و فعال، پیوندی معنادار بین تحولات نهاد خانواده و نظریه دولت قانونمند در ایران معاصر شکل گرفته است. زیرا در این نگرش، دولت پدیده‌ای مصنوع و برساخته است که متأثر از مبانی فکری و نظام عقیدتی صانع و سازنده آن، مردم شکل گرفته است. از این‌رو با تحول گفتمان در نظام فکری قدرت مؤسس، ساختار و صلاحیت و به تبع آن نظریه دولت، به‌منزله پدیده‌ای مصنوع و برساخته، تغییر خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Evolution of Family and the Theory of the State in Contemporary Iran

چکیده [English]

Purpose: In this article, we investigate the evolutionary impact of family in the formation of theories on the modern state. A changing institution can affect other social institutions. "family" institution can affect law, and the main question addressed by this article is this problem. This article seeks to answer this question: what significant relationship is there between changes in "family" institution and the rule of law in Iran? Is the evolution of family effective in transition to the rule of law? Design/Methodology/Approach: By examining changes undergone by family structures and their impact on the infrastructure of the state, we discuss the rule of law in contemporary Iran. Findings: The findings of this study imply that the evolution of "family" institution discourses leads to the formation of "individuality" and value pluralism, and deepens the "democratic culture" and "social democracy" among Iranians, because the authors believe that "democracy" is not static, but is an ongoing process. State and "family" institution have dynamic interaction with each other. Originality/Value: This article is one of the first attempts to understand the role of "family" change in the rule of law in contemporary Iran, because it examines how the three steps of understanding, creating and delivering values provocated by changing social trends are to be entrenched in citizens’ mindset. These changes have affected family in contemporary Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rule of law
  • family evolution
  • public law sociology
  • theory of the state
  • family sociology