راهبردهای کیفری در بانکداری نوین؛ با تأکید بر امضای الکترونیکی

نویسندگان

چکیده

به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک باعث پدیدآمدن خدمات نوینی شده است، این خدمات که با بهره‌گیری از تجهیزات کامپیوتری ارائه شده است، ارزش‌های جدیدی را خلق و ایجاد کرده است، این ارزش‌ها عموماً فنی و تخصصی است، نقض این ارزش‌ها که علیه داده‌ها و سامانه‌های بانکی است، در قوانین جرایم کامپیوتری و تجارت الکترونیک پیش‌بینی شده است، و چون برای بستر بانکداری نوین (الکترونیک و مجازی) جرم انگاری مستقلی صورت نگرفته است، لازم است اجزاء و تجهیزات فنی شبکه بانکداری نوین با مفاهیم قوانین جزایی حوزه کامپیوتر تطبیق داده شود. بدین ترتیب امکان شناسایی رفتارهای مادی نقض ارزش‌های فنی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد. یکی از این ابزارها شیوه تصدیق هویت رایانه‌ای از نظر حقوقی امضای الکترونیکی است که بدنه اصلی جرایم حوزه بانکداری نوین را به خود اختصاص داده است، براین اساس، مقاله حاضر قصد دارد ابتداء کارکرد امضای الکترونیکی را در درگاه‌های بانکی مثل خودپرداز شناسایی نماید، سپس در پرتو شناسایی کارکرد امضای موصوف؛ راهبردهای افتراقی متمایزکننده حقوق کیفری ماهوی سایبری نسبت به جرایم بانکداری نوین قابل تشخیص خواهد بود، به علاوه، از این رهگذر خلأهای قانونی و رفتارهای خاص جرم انگاری شده در بانکداری نوین از سایر جرایم سایبری تفکیک خواهد شد، بدین ترتیب کیفرها نیز شناسایی شده و امکان ارائه پیشنهاداتی برای تعیین نظام کیفری حاکم بر جرایم علیه امضای الکترونیکی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد، به نظر می‌رسد استفاده از رویکرد ارفاقی پیامدگرا نسبت به سایر نظام‌های تعیین مجازات از کارایی بیشتری برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Strategies in Modern Banking; Emphasizing Electronic Signature

چکیده [English]

The use of information technology in the banks has caused the emergence of new services. Those services delivered by the use of computer equipment have created some new values. These values are generally technical and professional. The violation of these values that is against the banking data and systems, has been anticipated in computer crimes and e-commerce laws. Since there is no independent criminalization in the banking platform (electronic and virtual), it is necessary to adapt the modern banking network components and technical equipment to criminal law concepts of computer field. Thus, it is necessary to identify material behavior for violation of technical values in modern banking. One of these tools is the computer authentication method or from legally aspect is the electronic signature that allocated the main body of modern banking crimes to itself. Accordingly, this article intends to identify the function of electronic signature in bank portals such as ATM. Then, in the light of identifiying described signature function,the cyber substantive of differential distinctive strategies of criminal law could be recognized. In addition, by this way, the legal gaps and specific criminalized behaviors in the field of modern banking will be separated from other cybercrimes; therefore, punishments will be identified and some suggestions for formulating a penal system of the crime against electronic signature in modern banking will be provided. It seems that the use of a consequentialist lenient approach is more efficient than other sentencing systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminal strategy؛ electronic signature؛ unauthorized access؛ password
  • bankcard؛ digital signature