تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

واژه قانون در دانش حقوقی تداعی‌کننده مفاهیم متعددی است. واژه قوانین در اصل 138 قانون اساسی پنج بار به‌کار رفته است که به نظر می‌رسد در یک معنا استعمال نشده است. تبیین معانی واژه قوانین در اصل مذکور می‌تواند در راستای تأمین اصل حاکمیت قانون، راهبرد مناسبی را در زمینه مقررات‌گذاری دولتی و نظارت بر آنها ترسیم کند. پژوهش حاضر حاکی از آن است که واژه قوانین در عبارات «آیین‌نامه اجرایی قوانین» و «تأمین اجرای قوانین» و در ذیل اصل 138 قانون اساسی به معنای قوانین عادی است؛ حال آنکه در عبارات «روح قوانین» و «محدوده قوانین» واژه قوانین به معنای قوانین اساسی و عادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Strategic Analysis of the Concept of "Law" in Principle 138 of the Constitution

چکیده [English]

The word "law" in legal texts reminds us several concepts. This word is used five times in the principle 138 of the Constitution without having the same meaning. Determining the meanings of this word in the principle 138 can contribute to formulate an appropriate strategy for providing the rule of law in the field of government regulations and review them. This article argues that the word "law" in terms such as "the executive regulations of principle laws" and "providing of execution of laws" and the last sentence of the principle 138 of Constitution means ordinary laws, but this word in terms "spirit of law" and "within the laws" means both the constitutional and ordinary laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laws
  • Constitution
  • ordinary laws
  • principle 138 of the Constitution