بایستگی جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی و الگوهای آن

نویسندگان

چکیده

در ابتدای سده بیست‌ویکم، یکی از جستارهای برجسته عدالت کیفری بین‌المللی، جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام عدالت کیفری ملی به‌منظورِ تمهید پیگرد ملی این جرایم است. با از سرگذراندن رفتارهای ددمنشانه غیرقابل تصور سده گذشته، پاسداری از صلح و امنیت و آرامش بین‌المللی یکی از آرمان‌های ارزشمند انسانی انگاشته می‌شود. برای دستیابی به چنین هدفی تاکنون اقدامات گوناگونی از جمله پایه‌گذاری دادگاه‌های ویژه و دیوان کیفری بین‌المللی به‌منظورِ پیگرد و مجازات جرایم بین‌المللی و پایان بخشیدن به مصونیت آنها، به انجام رسیده است. در این راستا، به سبب پاسداشت حق حاکمیت کشورها، همواره رسیدگی به چنین جرایمی به‌دست خود کشورها در اولویت قرار داشته و از این رو کشورها باید خود را برای پیگرد این جرایم آماده سازند. به این ترتیب، جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در حقوق کیفری داخلی ابزار بایسته برای آمادگی جهتِ رسیدگی به آن جرایم است. این بایستگی ناشی از عوامل گوناگونی بوده که به نظر می‌رسد برآورده کردن عدالت کیفری بین‌المللی از جمله مهم‌ترینِ آنهاست که به موجب آن، این بایستگی در حقوق کیفری ملی توجیه می‌شود. وانگهی، بدین منظور، الگوهای گوناگونی وجود دارد که در میان آنها مناسب‌ترین الگو، نگارش و برنهادن مقررات مستقل در حقوق کیفری داخلی است، زیرا بدین سان، جرایم و کیفرها پیرو اصل قانونی بودن به روشنی و بدون ابهام تعریف می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Criminalization of International Crimes and its Models

چکیده [English]

In the early decades of the 21th century, one of the important issue of international criminal justice is importing the international crimes into national justice system in order to make possible the national prosecution of international crimes. In fact, by experiencing unimaginable atrocity during the past century, protecting the peace, security and well-being of the world is a very valuable humanitarian goal. To achieve this goal, different measures have been taken like establishing ad hoc or permanent courts to put an end to impunity, to prosecute the international crimes and to punish the perpetrators of these crimes, but regarding the sovereignty right, the case is always that priority is given to each country to prosecute the international crime. Therefore, in the first level, countries themselves should prosecute these crimes. In this way, criminalizing international crimes in the internal criminal law is a necessary instrument for prosecuting such crimes in the national criminal law. Sometimes, this necessity is driven from a treaty or even international customary law, but it seems that the international criminal justice is the most important basis upon which importing the international crimes into national criminal law is justified. There are different models among which ratifying autonomous national criminal law provision is preferable, due to the fact that application of this model provides the clear definition of crimes and their punishments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • necessity of criminalizing international crimes
  • models of criminalizing international crimes