چالش در آموزش محتوایی روش‌شناسی کیفی در مطالعات شهرسازی «از تحلیل کیفیت‌ها تا اعتمادپذیری یافته‌ها»

نویسندگان

چکیده

با توجه به ماهیتِ کیفی پدیده‌های مداخله‌گر در محیط شهری، بدون تردید روش‌های کیفی می‌توانند در مطالعات شهرسازی کاربرد موجهی داشته باشند. باوجود همه نقاط قوتی که روش تحقیق کیفی در پژوهش‌های محیطی به‌خصوص مطالعات شهری دارد، اعتبار و پایایی این روش در اغلب مطالعات شهرسازی مورد غفلت پژوهشگران قرار گرفته، درنتیجه یافته‌های پژوهش که منجر به اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری شده با ضعف‌های اساسی روبه‌رو می‌شود. با توجه به ویژگی‌ها، روش‌ها و فرایند پژوهش‌های کیفی، این پرسش مطرح می‌شود که «جایگاه اعتبار و پایایی در یافته‌های حاصل از پژوهش‌های کیفی در بستر مطالعات شهرسازی چیست؟ چالش‌های آموزشی و در مقابل، رویکردهای پاسخ‌ده کدامند؟» تحقیق حاضر با رویکرد تحلیلی و با تأکید بر دو بُعد آموزشی و پژوهشیِ روش تحقیق، به تحلیل پایایی پژوهش‌های کیفی در مطالعات مهندسی شهرسازی می‌پردازد. بررسی‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد، چالش‌های اساسی در پایایی پژوهش‌های کیفی در مطالعات شهری را می‌توان در سه دسته کلی؛ چالش‌های آغازین پژوهش، چالش‌های تحلیل پژوهش و چالش‌های پایانی پژوهش تقسیم‌بندی کرد. در ادامه با هدف تقویت بُعد آموزشی و پژوهشی روش تحقیق از یک‌سو و رفع چالش‌های مذکور از سوی دیگر، بر رویکردهایی مانند «بهبود آموزشِ روش‌شناسی در شهرسازی، آموزش پژوهش محور مدل‌ها و نرم‌افزارهای کمی و ارائه یافته‌هایی مفهومی و کاربردی» تأکید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenge in Education of Qualitative Content Methodology in Urbanism Studies (Quality Analysis to the Reliability of Results)

چکیده [English]

According to the qualitative nature of intervening phenomena in the urban environment, studies in urban areas are required to use qualitative research methods. Despite all the strengths of qualitative research in environmental studies, validity and reliability of this method is neglected by the researchers in most urban studies. As a result, the findings of the research, which led to the implementation of programs and urban development projects, have encountered fundamental weaknesses. Due to the attributes, methods and the process of qualitative research, the following questions arise: What is the role of validity and reliability in the findings of qualitative research in the context of urban studies?; What are the challenges and what are the responsive approaches in return? This paper analyzes the reliability of qualitative research in urbanism engineering studies with an analytical approach and with an emphasis on both educational and research aspects of research methodology. Major challenges in urbanism studies can be classified as initial research challenges, research analysis challenges and the end of research challenges. On the one hand, to strengthen aspects of the research and education and, on the other hand, to eliminate of aforementioned challenges, approaches such as improvement pf the education of research methodology in urbanism, research-based teaching of the models and quantitative software and

کلیدواژه‌ها [English]

  • validity and reliability
  • content education
  • research methodology
  • urbanism studies
  • analysis of qualities
  • results reliability