تحلیلی بر تاب‌آوری منابع آب در فرایند حکمرانی سرزمین فلات ایران

نویسندگان

چکیده

آب در آبریزهای بسته فلات ایران، مهم‌ترین عامل شکل‌زایی و محدودیت توان توسعه سرزمین است که انقطاع ارتباط آن در سیستم هم‌بسته بالادست- پایین‌دست و مسدودشدن جریان آن در زیر و روی زمین، موجب بیابان‌زایی است. طی دهه‌های اخیر، شاخص‌های منابع و مصارف آب کشور به سطح بحرانی رسیده است. راه‌حل بحران آب را باید در فرایند حکمرانی هر سرزمین جستجو کرد. امروزه، توسعه پایدار منابع آب با روش‌شناسی انتقادی و تفکر تاب‌آوری، گره‌خورده است. روش این پژوهش، تحلیلی، انتقادی و مطالعه مروری همراه با استنباط نظرات نویسندگان می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی فرصت‌ها و نارسایی‌های فراروی نظام مدیریت و بهره‌برداری منابع آب در فلات ایران به‌منظور تدوین راهبردهای تاب‌آوری آن است. بنیاد آمایش سرزمین کشور ما با محتوای بوم‌شناختی- اجتماعی، جهان‌بینی و بستر تعامل با طبیعت در فلات ایران تطابق ندارد. توان سرزمین در فلات ایران، فراتر از نتایج روش‌های ارزیابی توان معمول جهان است؛ زیرا مبانی استفاده از سرزمین در این تمدن آب‌سالار، بر مزیت‌هایی (عدم‌تجانس ساختاری سرزمین، ابعاد زمانی- مکانی دسترسی به منابع، ارتباطات عمودی- افقی سرزمین و تکیه‌بر آب‌های زیرزمینی به‌جای آب‌های سطحی) بنا شده که فراپایداری ایجاد کرده‌اند. تاب‌آوری چنین وحدتی، نیازمند شناسایی و ارزیابی سرزمین در مقیاس‌های سلسله مراتبی کلان (آبریز هم‌بسته)، میانی (کمربندهای ارتفاعی) و سپس خرد (بوم‌سازگان‌ها) می‌باشد. در این شرایط، ساماندهی، مرمت و حفاظت شبکه‌های حیاتی و زیرساخت‌های طبیعی سرزمین، با رویکرد محتاطانه و پایش مستمر تغییرات ممکن می‌شود. سرمایه‌های فرهنگی، احساس تعلق به سرزمین، اخلاق و ابتکار باید به‌عنوان مبانی دیگر استفاده از سرزمین ما تلقی شوند. همچنین اصلاحات نهادی به‌منظور برون‌رفت از موانع نظام دیوان‌سالاری منابع آب کشور شامل کاهش اختیارات دولت و حرکت به سمت الگوی مشارکتی، اجماع‌محور، شایسته‌سالار، شفاف در سیاست‌گذاری، پاسخگو، اثربخش و کارا، عادلانه و قانون‌مدار ضروری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Water Resources Resilience in Land Governance Process of the Iranian Plateau

چکیده [English]

In the endorheic basins of the Iranian plateau, water is the most important factor in forming topography and limiting the capacity of production. In long term, interruption and blockage in the flow of surface and ground water in these basins likely leads to desertification. During the recent decades, water resources and consumption indices have reached critical levels. The solution of water crisis should be searched in the land governance process. Nowadays, sustainable development of water resources is tied with critical methodology and resilience concept. The method of this research is based on analysis, criticism, and inference of the relative literature. The study aims to identify the opportunities and challenges in water resources management of the Iranian plateau and to formulate its resilience-related strategies. The land use planning in our country is not matched with social and ecological properties of the Iranian plateau. The foundations of land uses in the Iranian hydrocratic civilization is based on opportunities such as structural heterogeneity of the land, spatio-temporal dimensions of the resource accessibility, topological and chorological relationships in the land, and dependence on the groundwater instead of surface water which results in a metastability statement of the environment. Therefore, land capacity in the plateau is beyond the capacity suggested by the conventional assessing methods. The resiliency of this unity needs to identify and assess the land at different hierarchical scales, including macro scale (basin), meso scale (elevation belts), and micro scale (ecosystem). In these circumstances, organization, restoration, and protection of critical networks and natural infrastructures of the land is possible with the cautionary approach and continuous monitoring of changes. Cultural characteristics, the sense of belonging to the land, ethics and innovation should be considered as the foundations for the utilization of our land. Furthermore, institutional reforms are essential in order to solve the problems of water resources bureaucratic system, including reducing authorities of the central government and moving towards the public participation, consensus orientation, meritocracy, and transparency in policy-making, responsibility, cost effectiveness, justice, and legitimacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water
  • Iran plateau
  • Resilience
  • Governance
  • land