ضرورت نگاه فراملی به امنیت انرژی

نویسندگان

چکیده

بازارهای جهانی نفت شاهد تغییرات عمیقی است که پیش‌تر تجربه نشده و نمی‌توان آن را صرفاً در قالب چرخه مرسوم و تاریخی اقتصادی و گاه سیاسی- ژئوپلیتیکی ناشی از تعامل بین عوامل بنیادین و غیربنیادین بازارهای نفت مورد بررسی قرار داد. امروزه جهان و شرایط اقتصادی حاکم بر آن نسبت به آنچه در سی سال پیش حاکم بوده، چه از بعد ژئواکونومیکی و چه از بعد ژئوپلیتیکی تغییرات اساسی داشته و بازیگران جدیدی وارد عرصه شده‌اند که بازی در صفحه شطرنج اقتصاد جهانی را تغییر داده‌اند. به‌تناسب آن، بازارهای انرژی نیز این روند گذار را با ورود بازیگران جدید طی می‌کنند. به‌این‌ترتیب، دیگر نمی‌توان الگوهای گذشته را برای فعالیت‌های حال و آینده صنعت نفت و امنیت انرژی جهان به‌کار گرفت. با این‌وجود، هنوز دولت‌ها امنیت انرژی خود را با رویکرد واقع‌گرایی و در چارچوب مضیق امنیت ملی تعریف می‌کنند، این در حالی است که بسیاری از موضوعات مرتبط با امنیت انرژی مثل سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، انتقال فناوری، تغییرات آب‌و‌هوایی، فقر انرژی و دیگر ابعاد توسعه پایدار ماهیت فراملی دارند. از سوی دیگر، عوامل مشترک متعددی بین امنیت انرژی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وجود دارد که باعث به‌هم‌پیوستگی امنیت عرضه و امنیت تقاضا می‌شود. از این‌رو، با توجه به اینکه حکمرانی بهینه در مورد امنیت انرژی ابعاد فراتر از مرزهای جغرافیایی هر کشور دارد، این مقاله در پی تبیین شرایط حاکم بر امنیت انرژی بازیگران اصلی از طریق راهبرد مطالعه موردی و بررسی روابط علّی مطرح شده در تعریف امنیت انرژِی از سوی هر کدام از آنها و در نهایت معرفی یک پارادایم امنیتی جایگزین برای سیاست‌های انرژی در چارچوب یک مرجع بین‌المللی حکمرانی انرژی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of a Transnational Perspective on Energy Security

چکیده [English]

World oil markets are witnessing deep changes which could not be explained by economic or sometimes political- geopolitical cycles resulting from the interaction of different factors in the oil markets. With the energence of new actors into the scene of global economy, the economic conditions of the world have undergone a radical change. This has also affected energy markets, so that old patterns are no longer applicable to present and future activities of oil industry and those related to energy security. However, states still define their energy security based on a realist approach in the narrow sense of national security. But many issues related to energy security such as investment in energy sector, technology transfer, climate change, energy shortage and the other dimensions of sustainable development are of transnational nature. On the other hand, several common factors exist between the energy security of producers and consumers which create a link between supply security and demand security. Therefore given the fact that optimum governance in the field of energy goes beyond georaphical borders, it would be better that an international instance undertakes the governance in this field and designates an alternative security paradigm for existing energy policies

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply security
  • demand security
  • sustainable deuelopment
  • world energy security
  • transnationla paradigm