مسئولیت بین‌المللی بازیگران غیردولتی در فضای ماورای جوّ

نویسندگان

چکیده

طبق کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی در قبال خسارات ناشی از اشیای فضایی (1972)، تنها دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ممکن است در قبال این خسارات، دارای مسئولیت بین‌المللی شوند و افراد و شرکت‌های غیردولتی تنها در قبال دولت متبوع خویش که موظف به جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های ایشان است، ممکن است طبق حقوق داخلی، مجبور به جبران خسارت شوند. با توجه به اینکه فعالیت‌های فضایی سازمان‌های غیردولتی در چند دهه اخیر بسیار گسترش یافته است، این مقاله سعی دارد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا امکان تعمیم نظام مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی بین‌الدولی که در حقوق بین‌الملل فضا به نظم کشیده شده است، بر سازمان‌های غیردولتی وجود دارد یا خیر؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Liability of Non-state Actors in Outer Space

چکیده [English]

According to the 1972 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, only states and international organization may become responsible for providing compensation to parties injured by space activities and individuals and non-state corporations might be forced to compensate the injured party only under their national legal system. Given the fact that the space activities of non-governmental organization have been expanded significantly during the past several decades, this article tries to answer the question that is it possible to extend the liability system of inter- state international organizations formulated under space International law to non- governmental organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-state actors
  • Outer space
  • Reliability
  • Non-governmental Organizations