تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی

نویسندگان

چکیده

نشاط و پویایی علمی، مهم‌ترین عامل بالندگی و تعالی در مراکز علمی و دانشگاهی است. حساسیت این پدیده و فقدان اجماع در تعریف پدیده نشاط و پویایی علمی و تبیینی روشن از مصادیق و نشانگرهای نشاط و پویایی علمی مطلوب در مراکز علمی و دانشگاهی، موجب شد تا این پدیده در پژوهش حاضر مورد واکاوی قرار گیرد. داده‌ها با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 مشارکت‌کننده (تعداد 12 نفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تعداد 10 نفر اعضای هیئت‌علمی) گردآوری شد و به روش کُلایزی تحلیل گردید؛ در چهاردهمین مصاحبه، اشباع نظری داده‌ها حاصل گردید. به‌منظور اعتباربخشی یافته‌ها، مصاحبه‌ها تا بیست‌ و دومین نفر ادامه یافت. نتایج حاصل از این مطالعه به استادان شرکت‌کننده در این پژوهش ارائه و نتایج مطالعه، تأیید شد. تحلیل داده‌ها به ارائه تعریف‌های مرجع از نشاط و پویایی علمی در چهار بعد فردی، تیمی، سازمانی و اجتماعی منتهی شد و به‌منظور زمینه‌سازی برای ارتقای بالندگی و حرکت در راستای مرجعیت علمی، شاخص‌های نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی از منظر عناصر سیستمی تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Phenomenon of Scientific Vitality and Dynamism in Scientific Centers from Perspective of Academic Elites: A Study According to "Phenomenology"

چکیده [English]

Scientific vitality and dynamism is the most important factor of growth and excellence in the scientific centers. Sensitivity of this subject, lack of consensus in definition of “the phenomenon of scientific vitality and dynamism” and lack of a clear explanation of real examples and indicators of the favorable scientific vitality and dynamism in scientific and academic centers, led to this study that analyzed this phenomenon. Data were gathered in semi-structured interviews with 22 participants (12 graduate students and 10 professors of scientific board) by purposive sampling. Also, the Colizzi’s seven- step method was employed for information analysis. The theoretical saturation of data was obtained in fourteenth interview but in order to accreditation findings, it continued to the twenty-second interview. The results of this study were showed to the professors that participating in this research and the results were confirmed. Findings of this research represent reference definitions of “scientific vitality and dynamism” in 4 (individual, team, organizational and social) dimensions, indicators of scientific vitality and dynamism were explained from the systematic perspective to system elements for promoting the development of this phenomenon and moving in the scientific authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vitality and dynamism
  • Happiness
  • universities and scientific centers
  • Production of Science
  • Phenomenology