مدل پارادایمی نهادهای کلان واسطه علم و فناوری کشور (مطالعه موردی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت دهم)

نویسندگان

چکیده

هدف: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به‌عنوان نهاد واسطه‌ای کلان، نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در نظام ملی نوآوری کشور دارد. کارآمدکردن این نهاد، تلاش‌ مهمی برای تقویت نظام ملی نوآوری کشور است. هدف اصلی این پژوهش، استخراج مدل پارادایمی (فرایندی) حاکم بر معاون علمی و فناوری به‌منظور ایفای نقش واسطه‌گری این معاونت در نظام ملی نوآوری است. روش پژوهش: این، یک پژوهش کیفی است. از میان انواع راهبردهای پژوهش‌های کیفی، نظریه داده بنیاد انتخاب شده است. استفاده از روش داده‌بنیاد نیز با تمرکز بر رهیافت استراوس و کوربین انجام‌شده است. بدین منظور ابتدا مصاحبه‌های انجام ‌شده از مسئولان و متصدیان مناصب حساس این سازمان در دولت دهم مطالعه شد و بر اساس تجربیات و آرای آنها، مقوله‌های مدل پارادایمی حاکم بر این نهاد واسطه‌ای احصا شدند. یافته‌ها: با طی مراحل پژوهشی داده‌بنیاد، بیش از 500 کد باز که مربوط به پرسش و هدف تحقیق بود، شناسایی شد. پس از آن، کدگذاری انتخابی انجام شد و 31 کد محوری استخراج شد که در ذیل مقوله‌های مدل پارادایمی ازجمله مقوله‌محوری، شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر و راهبردها و درنهایت پیامدها قرار گرفت. نتیجه‌گیری: بر اساس مدل پارادایمی، مقوله‌محوری این مدل، واسطه‌گری علم و فناوری است که نیازمند شرایط علی همچون علل یکپارچه‌سازی، مدیریتی و ... است. شرایط زمینه‌‌ای همچون زمینه‌های سیاسی و قانونی، ساختاری، خط‌مشی و اجرایی و عملیاتی نیز در این مدل نقش اساسی دارند. ظرفیت‌سازی، شبکه‌سازی و آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری نیز ازجمله راهبردهای شناسایی ‌شده برای ایفای نقش این نهاد کلان واسطه‌ای تشخیص داده شدند. برای تحقق این راهبردها، بهینه‌هایی برای تضمین ایفای نقش، کارایی مدیریتی و شفافیت احصا شدند که منجر به تحقق پیامدهایی از قبیل تکمیل زنجیره علم تا ثروت، خودکفایی و اقتدار ملی می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science and Technology Macro Intermediary Institutions; a Paradigmatic Model: the Case Study of Science and Technology Vice Presidency

چکیده [English]

Aim: The Vice Presidency of Science and Technology is an institution with a macro, fundamental and decisive role in the national innovation system of the IRI. Efforts to streamline this sector depends on strengthening the national innovation system of Iran. The main aim of this research is to present a paradigmatic model. Methodology: To achieve this aim, a methodology based on experiences and opinions was adopted. Also, by using Strauss and Corbin grounded theory approach and analysing, interviews made with officials, the categories of paradigmic model were identified. Findings: After processing the data according to the theory, a paradigmatic model was proposed. Results: Based on the theoretical analysis of data obtained from interviews, the contexts and interventions that help improve intermediary role as an action strategy were recognized. The paradigmatic model’s consequences are completion of science- wealth cycle, independency and national sovereignty

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vice Presidency of Science and Technology
  • Science and Technology intermediary
  • paradigmic model
  • Grounded theory