الزامات آموزش دانش سیاست در ‌ایرانِ عصر اطلاعات (تکنولوژی زیربنای شکلی و محتوایی آموزش علم سیاست)

نویسنده

چکیده

‌این مقاله با تمرکز بر آموزش سیاست در ایران قصد دارد تکوین شیوه‌های آموزشی و تکامل آنها در تاریخ سنتی، مدرن و پسامدرن را مورد واکاوی قرار دهد. دوره سنتی آموزش دانش سیاسی در ایران وجهی اندرزی و کیفی داشت که با روش‌های قیاسی و کلی می‌توان رگه‌های عمیق آن را در اندیشه‌های سعدی و خواجه نظام الملک پیدا کرد. دوره دیگر آموزش دانش سیاست در ایران با انقلاب مشروطه وجهی بوروکراتیک و نهادینه پیدا می‌کند که از مدرسه علوم سیاسی تا دانشکده حقوق و علوم سیاسی قابل‌پیگیری است و مبانی اندیشه‌ای آن را در اندیشه‌های پیشگامان مشروطه می‌توان پیدا کرد. دوره آخر بعد از سال 1990 و مربوط به آموزش پسامدرنیستی دانش سیاست در ایران می‌باشد که سازه‌های جدید در قالب فضای مجازی و شیوه‌های الکترونیکی آموزش علم سیاست به عرصه آمده است. ‌این مقاله تحول آموزش دانش سیاست در ایران را در سه دوره مورد واکاوی و ارزیابی قرار می‌دهد، اما تأکید نهایی نوشتار بر دوره معاصر و الزامات آموزش سیاست در عصر اطلاعات است. ‌این مقاله، تکنولوژی را مبنای تغییر شکل و محتوای آموزش علم سیاست قلمداد می‌کند و قصد دارد مشکلات و راه‌حل‌های آموزش علم سیاست در عصر اطلاعات را مورد واکاوی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements of Political Science Education in Iran in the Information Age

چکیده [English]

Without education, all experiences and ideas which constitute the heritage of human life will be destroyed. Political education is the sign of civilization and high culture because organizing and conducting human affairs are only possible by educated people involved in this field. This article studies political education in Iran with an emphasis on information age. Iranians have been very active in acquiring knowledge in politics, for example, we can mention saadi, Farabi and Nizam al-molk. In the first section of this article, we analyze traditional political education in Iran, which was based on oral culture within a patrimonial system. The second section is devoted to modern and bureaucratic education which started with the constitutional revolution. Finally, we discuss political education in the post-modern era which started in 1990 characterized by cyber facilities providing many opportunities and challenges through virtual policy networks. The author tries to describe the specifications of a standard political education which is compatible with information age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political؛ science education؛ Iran
  • ؛ information age