روش‌شناسی طراحی و تدوین الگوی مطلوب در پژوهش‌های راهبردی

نویسنده

چکیده

یکی از وظایف اصلی مراکز مطالعاتی راهبردی و سیاست‌پژوهی، مساعدت به نظام تصمیم‌گیری از حیث طراحی اهداف مطلوب و هدف‌گذاری است. این نوع از پژوهش‌های راهبردی در حوزه تحقیقات و سیاست‌پژوهی قرار می‌گیرد. بنابراین پرسش اصلی این مقاله فرایند یا مراحل روش‌شناختی تدوین الگوی مطلوب یا همان هدف‌گذاری یا تدوین سیاست‌های کلی است. از نظر روش‌شناسی، این مقاله درصدد ارائه یک چارچوب روش‌شناختی نسبتاً دقیق برای نحوه انجام تحقیقات راهبردی با مضمون هدف‌گذاری و طراحی الگوی مطلوب می‌باشد. در اینجا تأکید شده است که غرض از طراحی و تدوین الگوی مطلوب تدقیق آرمان‌ها و انتظارات و انسجام‌بخشی میان اهداف است که با الگوی جاری یا رایج متفاوت است. به‌عبارتی الگوی مطلوب معادل آینده‌نگاری در نظر گرفته شده است که مشتمل بر خروجی‌های ملموس، سیاست‌های کلی راهبردهای برنامه‌ها است. فرایند تدوین الگو دارای یازده مرحله است که از توصیف وضع موجود، بررسی تجارب، تدوین ارزش‌های ورودی، محاسبه شکاف یا ناهمخوانی وضع موجود و وضع مطلوب محیط‌شناسی بررسی منابع، تعیین خروجی‌ها، پیشنهاد نظام ارزیابی یا پایش و در نهایت نگاشت‌ نهادی می‌باشد. در ادامه روش‌های پژوهشی و گردآوری اطلاعات در هرکدام از مراحل یازده‌گانه آمده است که شامل‌ روش‌های کمّی و کیفی است. به نظر می‌رسد این مقاله بتواند زمینه مساعدت لازم را به محققان جوان در مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های مدیریت استراتژیک، علوم امنیتی، نظامی، دفاعی و راهبردی ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Research Methodology to Design and Develop the Desired Pattern

چکیده [English]

One of the main functions of strategic and political research institutes is assisting decision making system through designing desired objectives. The main question of this article is that what are the processes and methodological stages of developing the desired pattern or defining objectives or formulating general policies. From methodological point of view, this article tries to provide a rather precise methodological framework for cunducting strategic research with the content of defining objectives and designing the desired model. In this context, the author intends to explain ideals and expectations and to give a coherent description of goals. In fact, the envisaged model aims at predicting future events which include concrete outputs, general policies, strategies and plans. The process of formulating the model contains eleven stages including describing the current situation, studying experiences, developing input values, calculating the gap between the current situation and the desired situation, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • developing the desired pattern
  • ؛ strategic research
  • ؛ goal-setting
  • ؛ future studies؛ strategic management
  • ؛ methodology؛ political research
  • ؛ policy making