ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی ‌در نظام جمهوری اسلامی‌ایران (مورد مطالعه: مجلس سوم تا هشتم)

نویسندگان

چکیده

عملکرد و جایگاه حقوقی و تقنینی پارلمان در نظام‌های مردم‌سالار از یک سو و روابط قوای مقننه و مجریه در این نظام‌ها از سوی دیگر، نقش مهمی‌ در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی‌ و نیز کیفیت پاسخ‌گویی دستگاه بوروکراسی به منتخبین سیاسی و نمایندگان مردم ایفا می‌کند. هدف این پژوهش مطالعه جایگاه مجلس شورای اسلامی‌ در نظام سیاسی جمهوری اسلامی‌ و مقایسه این نظام با نظام‌های متداول ریاستی در مقطع زمانی 1390-1368می‌باشد. در این تحقیق پنج متغیر ترکیب احزاب سیاسی، عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی، استقلال مجلس در قانون‌گذاری، عملکرد نظارتی مجلس و رابطه مجلس با دیگر نهادهای حاکمیتی بررسی و با استفاده از داده‌های آرشیوی و با استراتژی تحقیق کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از سال 1368 و به دنبال بازنگری در قانون اساسی، جایگاه و تأثیرگذاری مجلس شورای اسلامی ‌به‌عنوان یک قوه مستقل رو به تنزل نهاده و نظام سیاسی ایران به یک نظام ریاستی گرایش بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Appraisal of Parliament in the Political System of I.R.Iran (3rd to 8th Periods)

چکیده [English]

The performance and the legal and legislative status of parliament in democracies and relationship between the legislative and executive powers in these systems, play an important role in the process of public policy making and the accountability of bureaucracy to political system. This research aims to study the status of parliament in I.R.Iran in the period of 1989-2011.;
In this research, the variables such as the composition of political parties, legislative performance of parliament, its independence in legislation, monitoring the performance of parliament and its relation with other state institutions are used and analyzed based on a qualititative research strategy by collecting archive data. The results show that since 1989 and after the revision of the Constitution, the position and influence of parliament in Iran have decreased and Iranian political system tends more to presidentialism;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parliament
  • Accountability
  • parlimentarism
  • presidentialism