فلسفه سیاسی در عصر جهانی

نویسنده

چکیده

نیک می‌دانیم ‌اندیشه‌ها و نظریه‌ها همواره تحت ‌تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی و رخدادهای عصر خود بوده و چه بسا در واکنش به آنها تدوین شده‌اند. برای مثال مکتب زمینه‌گرایی در این مورد اعتقاد دارد شناخت ‌اندیشه‌های متفکران ممکن نیست، مگر آگاهی از موقعیت و شرایط زمانی که متفکران در آن زیسته‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد فلسفه سیاسی معاصر نیز در مواجهه با واقعیت عینی چون «عصر جهانی» و آثار گوناگون آن قرار گرفته باشد. بر این اساس در مقاله حاضر، نویسنده این پرسش اصلی را مطرح کرده است که با توجه به اجتناب‌ناپذیری ناشی از به هم پیوستگی رو به تزاید جهانی از یکسو و در مقابل تداوم مشکلات جهانی، کدام فلسفه سیاسی قابلیت عملی و کاربردی مناسب‌تری دارد؟ به عبارت دیگر چگونه می‌توانیم به عملی شدن فلسفه سیاسی در موقعیت کنونی کمک کنیم؟ در پاسخ به سؤال اصلی، نویسنده طبق یافته‌های پژوهش نشان داده است که در میان سه نظریه رقیب، وجهی از لیبرالیسم اخلاقی که عموماً در ‌اندیشه‌های ‌هابرماس و جان راولز آمده، بهترین پاسخ به چالش مذکور است. به این منظور با ترسیم سه وضعیت یا سه‌ گونه تلقی از جهانی‌شدن مشخص می‌شود که چرا نگره سوم (لیبرالیسم اخلاقی) از بعد تحلیلی و کارآمدی اهمیت پیدا کرده است. برای اثبات فرضیه اصلی، ضمن بهره‌گیری از آرای ‌هابرماس و روالز، از نظریه هنجاری انتقادی به‌عنوان چارچوب تحقیق استفاده شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به نگارش درآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Philosophy in the Global Age

چکیده [English]

If we accept that thoughts have always been affected by the events and conditions of human life, the main problem for political philosophy will be the clarification of the logic and character of this theoretical field in the face of "global age" and the economic and political consequences of it.Given the growing global interaction [integration!] and persistence of global problems, the question is which kind of political philosophy is more feasible and practicable. In other words, how can we contribute to the capability of political philosophy to be effective and practicable in the present situation? In this regard, the writer distinguishes three perceptions of globalization and according to it, he describes how the third perception and the idea of globalization is a decisive one due to its efficiency and analytical usefulness. To support the hypothesis, the ideas of Habermas and Rawls are utilized accordingly. The method of this article is descriptive and analytical and has been written within the framework of normative and critical theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • political philosophy
  • global age
  • economic order
  • cultural relativism
  • Jugen Habermas
  • John Rawls