گونه‌شناسی مطالعات توسعه سیاسی از نظریه‌های جامعه‌محور تا نظریه‌های دولت‌گرا

نویسنده

چکیده

تنوع نظریه‌های توسعه سیاسی به‌ویژه در محافل و مؤسسات علمی و مطالعاتی غربی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، هم موجب غنی‌سازی ادبیات این مفهوم سیاسی شد و هم بر ابهام جوانب آن افزود؛ به‌گونه‌ای که مطالعات مربوط به توسعه سیاسی برای استفاده از چارچوب نظری و پیشینه پژوهش‌ها از نوعی پراکندگی رنج می‌‌برد و محققان صرفاً امکان گزینش برخی از نظریه‌ها را دارند و از یافته‌های دیگر نظریه‌ها استفاده نمی‌کنند. در این مقاله سعی می‌شود با مدل‌سازی ذهنی، مجموعه متنوع نظریه‌ها در درخت‌واره‌ای منسجم سامان یابد و با تأکید بر نظریه‌های جامعه‌محور و دولت‌گرا به‌عنوان دو طیف کلان نظریه‌های جامعه‌شناسی سیاسی، تنوع و تکثر موجود در نظریه‌های مذکور انسجام درونی و بیرونی پیدا کند. نظریه‌های جامعه‌گرا مبنای تحقق توسعه سیاسی را از پایین به بالا می‌داند که بر مدار جامعه مدنی سامان می‌یابد، اما نظریه‌های دولت‌گرا مبنای شکل‌گیری توسعه سیاسی را از بالا به پایین می‌داند که بر مدار دولت مشروع و مقتدر تعین می‌یابد. انتخاب هر یک از دو مبدأ تابعی از مشخصات جامعه و دولت در جوامع گوناگون است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Political Development Studies: From Community-based to Government-oriented Theories

چکیده [English]

The post-WWII diversity of theories of political development particularly in the scientific and research institutes in the Western countries has enriched the literature of this political concept on the one hand, and added to its ambiguities on the other. New studies related to political development face dispersion due to the overwhelming volume of previous studies and therefore researchers have no option but to select some of the theories. This article provides a diverse collection of theories, created based on subjective modeling, in a graph with focus on community-based and government-oriented theories as the main categories of theories of political sociology in order to present diversity and proliferation in these theories.;
Community-based theories suggest bottom-to-top model for political development, which will take shape in a civil society, but government-oriented theories suggest top-to-bottom model for political development, based on a legitimate and powerful government. Choosing one of these models depends on the unique features of the community and government in different societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Development
  • government-oriented theories
  • community-based theories
  • Elite