بررسی نقش ابعاد ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان)

نویسندگان

چکیده

بررسی‌های اندیشمندان نشان می‌دهد که پیوندها و تعاملات اجتماعی، تأثیر مثبتی بر رفتار سیاسی بر جای گذاشته است. در همین راستا، توکویل در نظریه‌های خویش استدلال می‌کند که توسعه مستلزم بازگشت به سرمایه انسانی به خصوص مهارت‌های مدنی است. این پژوهش به دنبال بررسی این امر است که آیا نظریه سرمایه اجتماعی نیز می‌تواند تأثیر یکسانی بر مبــاحث توسعه سیاسی به ویژه مشارکت و رفتار سیاسی بر جای گذارد؟ بر اساس منطق «پیوندهای ضعیف»، مشارکت سازماندهی‌شده از طریق پیوند افراد با طیف‌های گسترده‌تری از مردم سبب می‌شود سرمایه اجتماعی میان‌گروهی در میان شهروندان افزایش پیدا کند. بنابراین به نظر می‌رسد افزایش مشارکت در میان مردم در نهایت منجر به افزایش فعالیت‌های همکاری‌جویانه آنها می‌شود. درحالی که تأثیر تعاملات اجتماعی بر روابط سیاسی بسیار مورد توجه بوده است، تحقیقات تجربی بسیار ناچیزی برای بررسی تأثیرات این شبکه‌ها به‌ویژه در ارتباط با رفتار سیاسی وجود دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا بین شبکه‌های اجتماعی با رفتار سیاسی دانشجویان رابطه وجود دارد یا خیر؟ برای آزمون فرضیه‌ها در مورد رابطه پیوندهای اجتماعی و مشارکت سیاسی از روش‌های تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. با تقسیم سرمایه اجتماعی به دو بعد ساختاری و ارتباطی و مشارکت سیاسی به سه سطح بی‌تفاوتی سیاسی، مشارکت سیاسی رسمی ‌و مشارکت سیاسی فعال، یافته‌های پژوهش نشان داد که هرچند هر دو بعد سرمایه اجتماعی، رابطه معنی‌داری با ابعاد مشارکت سیاسی داشتند، اما سرمایه اجتماعی ارتباطی تأثیر بیشتری بر روی رفتار سیاسی دانشجویان داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Role of Structural and Communicational Dimensions of Social Capital in Political Participation Investigation (Case Study: Students of the University of Isfahan)

چکیده [English]

The studies of scholars show that social links and interactions have had a positive effect on political behavior. In this context, Tocqueville argues that development requires human capital in general and civil skills in particular. This paper is going to find whether social capital can also have the same effect on political development in general and political participation and behavior in particular. According to the logic of “weak ties”, organized participation through individual link with a wider range of people leads to increase in social capital among a group of citizens. Thus, when political participation increases among people it is finally conducive to increase cooperative activities among them. Accordingly, this study seeks to find the relationship between social networks and political behavior of the students. For testing the hypotheses regarding the relationship between social links and political participation, correlation analysis and multiple regression analysis were used. Findings show that although the two dimensions of social capital (structural and communicational) have meaningful relationship with political participation dimensions (indifferent, formal and active), communicational social capital has more effect on political behavior of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural social capital
  • communicational social capital
  • political indifference
  • formal political participation
  • active political participation