ارزیابی اثر فرایندهای مدیریت دانش در فعالیت‌های دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

مدیریت دانش، روشی برای بهبود عملکرد، بهره‌وری، کارآمدی، تسهیم و استفاده از اطلاعات درون سازمان و ابزاری برای تصمیم‌گیری بهینه در سازمان‌هاست. در این پژوهش محققین در پی آن هستند که اثر فرایندهای مدیریت دانش را بر فعالیت‌های دیپلماسی دفاعی ارزیابی نمایند. اهمیت این پژوهش از آنجاست که کاهش هزینه‌ها را در سازمان‌های دفاعی در پی دارد و موجب خلق مزیتی پایدار و رقابتی و نوآورتر شدن آنها می‌گردد. بهره‌گیری از فرایندهای مدیریت دانش در فعالیت‌های دیپلماسی دفاعی به مسئولین و کارگزاران این امکان را می‌دهد که بر اساس نظریه‌‌های مدیریت دانش از جمله مدل استیو هالس همواره در جستجوی دانش جدید و حذف دانش مازاد باشند. ارزیابی حاصله حاکی از آن است که فرایندهای مدیریت دانش در تحقق اهداف دیپلماسی دفاعی (مهندسی محیط امنیتی، کسب منافع اقتصادی، دستیابی به تجهیزات دفاعی مورد نیاز، ثبات‌سازی و کنترل تسلیحات) و نتایج دیپلماسی دفاعی (تهدیدزدایی، امنیت‌زایی و بازدارندگی) اثر قابل توجه دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Knowledge Management Processes in Defense Diplomacy Activities of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

Knowledge management is a way to improve the performance, productivity, efficiency, sharing and use of information within the organization and an efficient tool for decision making in organizations .In this article, researchers studied the effect of knowledge management processes of defense diplomacy. This article seeks to explore the ways to cut costs in the defense organization, and to create sustainable competitive advantage to make organization more innovative.;
Taking advantage of the knowledge management processes in defense diplomacy activities by authorities allows that on the basis of the theory of knowledge management model excesses are eliminated. ;
Evaluation results suggest that knowledge management processes effect on defense policy objectives(environmental engineering, security, economic interests ,equipment defense needed to achieve stability and arms control) and on defense diplomacy (threat effacing, safety induction and inhibition) as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • managements
  • Knowledge Management
  • diplomacy and defense