عقلانیت و سیاست‌گذاری خارجی

نویسنده

چکیده

سیاست‌گذاری خارجی یکی از حوزه‌های مهم سیاست‌گذاری عمومی است. سیاست‌گذاری خارجی مفهومی «وابسته» و تحت تأثیر عوامل مختلفی می‌باشد. این مقاله به تبیین «عقلانیت» به عنوان یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل مؤثر با سیاست‌گذاری خارجی می‌پردازد. از آنجا که مسئولیت سیاست‌گذاری خارجی با نخبگان سیاسی جامعه است، کیفیت عقلانیت آنها به سیاست‌گذاری‌های خارجی گوناگونی منجر می‌شود که دارای نتایج و سرنوشت‌های مختلف استراتژیک برای جوامع مربوطه است. تبیین وضعیت سیاست‌گذاری خارجی در دو کشور شوروی سابق و چین که رهبران آنها دارای کیفیت‌های مختلف عقلانیت هستند، موجب سرنوشت‌های مختلفی برای آن کشورها شده است. نتایج سیاست‌گذاری خارجی در کشور اتحاد شوروی سابق به فروپاشی آن و در دیگری به افزایش قدرت ملی منجر شده است که رمز این تمایز را باید در عقلانیت نخبگان سیاسی آن کشورها جستجو کرد. این امر بیش از پیش ما را به اهمیت کیفیت سیاست‌گذاری خارجی در افزایش قدرت ملی و یا ایجاد ضعف‌ها و کاستی‌های ساختاری و کاهش مشروعیت سیاسی رهنمون می‌سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rationality and Foreign Policy

چکیده [English]

Foreign policy is an important area of public policymaking. It is a “dependent” concept affected by various factors. This paper expounds “rationality” as one of the most important determining factors in foreign policymaking. Since foreign policymaking has been entrusted to political elites of the society, their rationality will determine the type of foreign policies made and their strategic consequences for their respective societies. The situation of foreign policymaking in the former Union of Soviet Socialist Republics and China, whose leaders enjoyed various degrees of rationality, determined different fates for those countries. This case reminds us of the importance of the quality of foreign policymaking and its impact in increasing the national power or causing structural weaknesses and subsequent reduction in political legitimacy. The consequences of foreign policymaking in the former Soviet Union led to its collapse while in China, the government’s national power increased. The difference should be sought in the degree of rationality of the two countries’ political elites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign policymaking
  • Political elites
  • rationality
  • Proportionality