هستی‌شناسی صلح بین‌الملل در بستر فرهنگ مدارا و صلح ایرانی

نویسندگان

چکیده

صلح به معنای رایج آن یعنی فقدان جنگ، رؤیای زیبایی است که بشریت و جامعه بین‌المللی همواره در مسیر رسیدن به آن تلاش کرده است. صلح و مدارا جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و ادب ایران زمین دارد. مدارا همان احترام و ارج گذاشتن بر تنوع و اختلاف میان فرهنگ‌های جهان است. صلح یک آرمان جهانی تلقی می‌شود و انسان امروز را به زندگی در شرایطی آرام و به دور از تشویش و کشمکش سوق می‌دهد. از گذشته تا امروز، صلح یک مفهوم مطلق نیست و همانند جنگ، ریشه در نوع جهان‌بینی ما نسبت به جهان هستی دارد. صلح‌آفرینی و صلح‌پژوهی با هدف اقدام برای ایجاد تفاهم و توافق میان گروه‌های درگیر و شناخت زمینه‌های برقراری صلح، از دغدغه‌های ذهنی شاعران و نویسندگان ایران زمین بوده است. در عرصه بین‌المللی و در ادبیات روابط بین‌الملل، روش مدارا، با احترام به حقوق بشر همخوانی دارد و انسان‌ها این حق را دارند که در صلح زندگی کنند و همچنان که هستند، باشند‌. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم صلح و صلح بین‌الملل، مدارا و صلح در فرهنگ ایرانی و در بستری هستی‌شناختی مورد تحلیل و تبیین قرار می‌گیرد. فرضیه این پژوهش با واکاوی و بررسی آثار منظوم و منثور ادیبان، شاعران و دانشمندان ایرانی در سده‌های گذشته، به دنبال نشان دادن گستره درک و جهان‌بینی آنها از فرهنگ صلح و مدارا فراتر از نژاد‌، ملیت و مذهب و پاسخ به این پرسش است که صلح و مدارا در فرهنگ و ادب ایران چه جایگاهی در صلح و مدارای جهانی دارد؟ هدف اصلی این پژوهش واکاوی و پالایش فرهنگ صلح و مدارا در ایران و پیوند زدن آن با صلح و مدارای بین‌المللی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontology of International Peace in Context of Iranian Peace and Tolerance Culture

چکیده [English]

Peace in its common sense, which means the absence of war, is a beautiful aspiration toward which the humanity and international community has been striving. Peace and tolerance enjoy a special position in the Iranian culture and literature. Tolerance means showing respect for diversity of cultures in the world. Peace is a universal ideal and helps human beings to live in a calm atmosphere away from any concern and challenge. Up to the present time, peace has never been an absolute concept and, like war, has had its roots in our worldview and our attitude to the world. To create and do research about peace with the goal of promoting understanding and agreement among conflicting groups and recognizing various grounds for the establishment of peace, have been among mental concerns of Iranian poets and writers. Both in international arena and in international literature, tolerance is compatible with respect for human rights and humans have the right to live in peace. This study delves into the concepts of peace and international peace in an effort to explain tolerance and peace that is inherent to the Iranian culture within an ontological context. This paper explores the works that the Iranian poets and scientists have produced in the past centuries, both in verse and prose, to prove that their understanding of peace and tolerance transcends race, nationality and religion. It also aims to answer the question about position of the Iranian concept of peace and tolerance within the broader concept of international peace and tolerance. The main goal of this research is to explore and refine the Iranian culture of peace and tolerance and link it to international pace and tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tolerance
  • Peace
  • Iranian Culture
  • Internationalism
  • ontology
  • international relations