واکاوی نقش انقلاب اسلامی ایران در بازآرایی بیداری اسلامی عربستان

نویسندگان

چکیده

اخیر با روشی تحلیلی- تبیینی، هدف اصلی مقاله حاضر است. سؤال اصلی این است که «انقلاب اسلامی ایران و ماهیت آن چه تأثیری بر خیزش‌های اخیر مردم عربستان داشته است؟» و در پاسخ، این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که «تأثیر انقلاب اسلامی ایران در حوادث عربستان، طی سال 1979 میلادی به صورت کوتاه‌مدت در راهپیمایی‌ها و اعتراضات مردمی جلوه‌گر شد و در درازمدت نیز روحیه شجاعت و قیام برای خواسته‌های خود را در آنان دمید». یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، انعکاس صدای انقلاب ایران در جای‌جای کشورهای منطقه به ویژه کشورهایی همچون عربستان که شیعیان آن بیش از دیگر اقلیت‌ها در انزوا به سر می‌بردند، عاملی بود تا مردم این کشور در هم‌آرایی با این ندا، بپا خیزند. این روند به تدریج پس از سه دهه به‌گونه‌ای دیگر در جنبش‌های اخیر این کشور متجلی شده و در حوزه‌هایی چون معنویت‌گرایی در عرصه سیاست و قدرت، خلق اراده جمعی و عدم خشونت، ساختار و قدرت شبکه‌ای و اتحاد جمعی بدون نگاه‌های غیریت‌ساز از محتوی و ماهیت انقلاب اسلامی ایران تأثیر پذیرفته است

کلیدواژه‌ها