ارزیابی و تحلیل بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی

نویسندگان

چکیده

قانون برنامه پنجم توسعه در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور در افق 1400 هـ.ش. نقش کلیدی دارد، زیرا این برنامه‌ سندی است که به عنوان رهنمودی برای ویژگی‌های کلی، رشد و توسعه بخش‌ها از جمله بخش علم و فناوری نقش دارد. هدف این پژوهش پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا در قانون برنامه پنجم توسعه بخش علم و فناوری به سیاست‌های مورد تأکید در اسناد فرداستی توجه شده است؟ این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوایی و بررسی اسنادی بهره‌ گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه اسناد فرادستی و معین را شامل می‌شود که 9 سند به صورت نمونه هدفمند و در دسترس برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز، پژوهش فیش، چک ‌لیست و فرم‌های محقق‌ساخته، بوده است. برای تفسیر و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل – توصیفی استفاده شده است. براساس یافتههای تحقیق سیاست‌های محوری در حوزه فرهنگ، آموزش، پژوهش، فناوری، توانمندسازی منابع انسانی و توسعه زیرساخت‌ها، همکاری‌های فرابخشی و بین‌المللی، پاسخگویی، تشویق و مشارکت طبقهبندی و در نهایت، مواد قانونی بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم بخش علم و فناوری با سیاست‌های محوری اسناد فرادستی تطبیق شده است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که در تدوین مواد بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های محوری توصیه‌شده اسناد فرادستی مورد توجه قرار گرفته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Analysis of Science and Technology Section of the Fifth Economic Development Plan Act in the Light of Large-Scale Instruments

چکیده [English]

The Fifth Economic Development Plan Act plays a key role in the realization of the 20-Year Perspective Plan’s goals because the former plan contains guidelines about the general characteristics of the growth and development of various sectors, including the science and technology sector. The goal of this research is to answer this basic question: has the Fifth Economic Development Plan Act paid due attention to policies underlined by other large-scale instruments? This is a descriptive-analytical study using content analysis and documentary method. The cohort includes certain large-scale instruments including nine instruments which have been selected in a purposive way as sample of available instruments. Note taking, checklist and researcher-designed forms have been main tools used to gather data. An analytical and descriptive method has been used to analyze the data. Based on the findings, major policies have been divided in such categories as culture, education, technology, empowerment of human resources and development of infrastructure, trans-sectoral and international cooperation, accountability, encouragement and participation. Finally, the part of the Fifth Economic Development Plan Act related to science and technology has been compared with the main policies of other large-scale instruments. Findings show that due attention has been paid to policies prescribed by the large-scale instruments for the formulation of those articles of the Fifth Economic Development Plan Act which are related to science and technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fifth Economic Development Plan
  • Science and Technology
  • large-scale instruments
  • university and higher education institutes