نسبت مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی

نویسندگان

چکیده

این مقاله بیان می‌کند که مشارکت اجتماعی (به‌خصوص به صورت داوطلبانه)، نقش مهمی در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی دارد. در عین حال سرمایه اجتماعی زمینه اصلی مشارکت را به‌وجود می‌آورد. در واقع سرمایه اجتماعی، روح و مشارکت تجلی و جسم رفتار اجتماعی و سیاسی است. مشارکت جنبه محسوس و سرمایه اجتماعی جنبه نامحسوس ثروت ملی می‌باشد. با تراکم و آزاد شدن این نیرو، توسعه و تعالی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی) و امنیت روانی و اجتماعی در سطوح مختلف تضمین می‌شود. سؤال مقاله این است که آیا مشارکت اجتماعی به خصوص نوع داوطلبانه آن و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی مورد توجه قرار گرفته است؟ فرض این است که مشارکت اجتماعی، بر احساس تعلق افراد به جامعه تأثیر می‌گذارد. امام بارها و همزمان سعی می‌کند: از یک سو، مشارکت داوطلبانه مردم را در جامعه تحریک نماید و از سوی دیگر با تأکید بر «کشور مال خود شماست» روحیه احساس تعلق را در بین مردم ایران احیا کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Social Participation and Social Asset in Imam Khomeini’s Thought

چکیده [English]

This paper asserts that social participation (especially in voluntary form) plays an important role in the accumulation of the social asset. Meanwhile, social asset provides the main ground for participation. In fact, social asset is like the spirit while participation is the embodiment of social and political behavior. Participation is the tangible aspect while social asset is intangible aspect of national wealth. Accumulation and release of this force will guarantee social, political, cultural, and economic development as well as psychological and social security in various levels. The main question of this paper is whether social participation, especially in its voluntary form, and social asset have any place in Imam Khomeini’s thought. It is assumed that social participation, affects people’s sense of belonging to the society. Imam Khomeini had frequently tried to incite people’s voluntary participation in social affairs, on the one hand, while on the other hand, emphasizing on the idea that “the country belongs to you” in order to promote the sense of belonging among the Iranian people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Participation
  • social asset
  • fundaments of participation
  • factors of participation