تحولات رژیم بهره‌برداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران

نویسندگان

چکیده

دریای مازندران، بزرگ‌ترین دریاچه جهان و پهنه آبی محصور در خشکی، یکی از مناطق مهم در تأمین انرژی جهان محسوب می‌شود. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و افزایش کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور، شاهد مذاکرات طولانی، تعارض دیدگاه‌های سیاسی و حقوقی، تضاد در منافع اقتصادی دولت‌های ساحلی و تشتت در نظریات حقوقی صاحب‌نظران در مورد تعریف رژیم حقوقی این دریاچه هستیم و هنوز توفیقی در زمینه حل‌وفصل مسائل مربوط به دریای مازندران حاصل نشده است. اگرچه حاکمیت بر منابع بستر و زیربستر دریا یکی از اصول تخطی‌ناپذیر حقوق بین‌الملل دریاها و از حقوق ذاتی دولت‌ها می‌باشد، اما گستره اعمال این حق ارتباط تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دریایی دارد. دریای مازندران از نظر جغرافیایی یک دریاچه مرزی بوده و مشمول تعریف دریای بسته یا نیمه بسته به نحو مقرر در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نمی‌شود. از سوی دیگر از نظر حقوقی، این دریا دارای ویژگی‌هایی است که آن‌را از سایر آب‌ها متمایز می‌سازد. این ویژگی‌ها مستلزم پیش‌بینی رژیم حقوقی خاصی برای دریای مازندران است، رژیمی که باید با توافق دولت‌های ساحلی و توجه به سابقه تاریخی و معاهدات سابق و وقایع جدید تعریف شود. در عین حال، مطالعه مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که عدم تحدید حدود دریایی مانعی جهت بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر نبوده و دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ تدابیری چون توسعه مشترک میادین نفت وگاز و ایجاد نهادهای مشترک به امر بهره‌برداری از این میادین مبادرت ورزند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developments of Exploitation Regime of Common Oil and Gas Resources in the Caspian Sea

چکیده [English]

The Caspian Sea is the largest completely enclosed body of water in the world containing vast oil and gas deposits in its subsoil. Following the collapse of the Soviet Union in 1991and increase in coastal states from two to five, we have witnessed long negotiations; conflicting political and legal views; conflicting economic interests of coastal states; and contradictory theses presented by law experts regarding the legal status of the Caspian Sea without any success in resolving the problems related to it. Although sovereignty over the sea bed and subsoil resources is one of the uninfringeable principles of international law of the sea and one of the inherent rights of states, the extent of acting upon this right is tightly related to maritime delimitation. The Caspian Sea is geographically a border lake which is not subsumed under the definition of closed or semi-closed sea stipulated in 1982 Convention. On the other hand, from legal point of view, the Caspian Sea has some features which distinguishes it from others. These features require a special legal regime for it; a regime which should be formulated with the agreement of littoral states and by taking its historical record, former contracts, and new facts into account. At the same time, studying other regions in the world shows hat the lack of maritime delimitation is not an obstacle for exploiting seabed and subsoil resources and states can exploit these fields through adopting measures such as common development of oil and gas fields and establishing common institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal regime of the Caspian Sea
  • oil and gas resources of the Caspian Sea
  • Succession of States
  • common development