نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظری

نویسندگان

چکیده

شناخت نقش و جایگاه مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری نیازمند ارائه و کاربست یک الگوی نظری یا مدل مفهومی است، زیرا این مجالس از جمله نهادهایی هستند که دامنه مداخله آنها در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف، متفاوت و از تعیین‌کنندگی ماهوی تا اثرگذاری صوری در نوسان است. در چارچوب نظریه ساختار- کارگزار نقش مجالس قانونگذاری در سیاستگذاری و نوسان موجود در این نقش از دو دسته عوامل ساختاری و کنشگری متأثر است. ساختارها شامل اختیارات و صلاحیت‌های مجلس، سازمان درونی مجلس، توزیع قدرت در نظام سیاسی و ساخت‌های بیرون از مجلس می‌شوند. کنشگران شامل رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس قوه مجریه، نمایندگان و گروه‌های نفوذ هستند. در تعامل این ساختارها و کنشگران و برآیند حاصل از آنها سه دسته مجالس تعیین‌کننده، مؤثر، کم‌اثر و خنثی در فرآیند سیاستگذاری در کشورهای مختلف قابل شناسایی هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Legislative Assemblies in the Policy Making Process: Towards a Theoretical Model

چکیده [English]

Legislative assemblies are one of the institutions involved in the policy making process. The range of their intervention varies from determining policies to formally influencing policies. This variation is affected by two categories of factors: structural factors and actors. The structures include the internal organizations of the Parliament and its jurisdiction, power distribution in the political system as well as external structures. The actors include the speaker of the Parliament, the head of the executive branch, representatives and interest groups. With regard to policy making, three types of assemblies are detectable on the basis of the relationship between these structures and actors: decisive assemblies, influential assemblies and weak assemblies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legislative assemblies
  • Policy making
  • Structures
  • Actors