مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرز جغرافیایی / بی‌مرزی عقیدتی

نویسنده

چکیده

مفهوم قلمرو به عنوان "مرز جغرافیایی اقتدار سیاسی و حیطه صلاحیت دولت"، در علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل، کاربرد میان رشته‌ای پیدا کرده است. یکی از ویژگی‌های بنیادین هر قانون اساسی، وجود اصلی است درباره حدود و ثغور و نحوه تغییر و دفاع از مرز/ قلمرو سرزمینی دولت/کشور که به نحوی مؤکد، ویژگی‌های عمومی آن بر شمرده می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستامد انقلاب اسلامی است. به همین جهت، هم متکی بر نگاه به درون بوده؛ و هم اتکایی بر نگاه به بیرون داشته است. قانون اساسی کنونی، هم پایبند به مرز جغرافیایی بوده؛ و هم به فراتررفتن از مرزهای سیاسی به وسیله مقومات / مقولات ایدئولوژیک اشارت داشته است. آمیختگی همزمان دو نگرش موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی که هم مفهوم مرز سیاسی / جغرافیایی را در خود نهاده و هم نگاه فرامرزی، جهان‌وطنانه و امت‌نگرانه را در متن خود گنجانده است، از یک سو، برآمده از ویژگی‌های خاص انقلاب اسلامی و خصوصیات عام انقلاب‌ها تلقی می‌شود؛ و از دیگر سو، سیاست خارجی انقلابی برآمده از درونمایه‌های قانون اساسی را، دووجهی و مبتنی بر دو نگاه جغرافیایی و عقیدتی نموده است. نگارنده، با تکیه بر تحلیل متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که موجب مصوب شدن قانون اساسی ایران در سال 1358 شد، کوشش نموده نشان دهد مفهوم مرز و قلمرو از کدام ویژگی‌ها برخوردار شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Territory in the Constitution of the Islamic Republic of Iran: Geographical Frontiers and Doctrinal Borderlessness

چکیده [English]

The concept of territory as "the geographical frontiers for political sovereignty and range of the state competence" is of eminent significance in the disciplines of political sciences and international law. The Constitution of the Islamic Republic of Iran has been derived from the Islamic Revolution of Iran in which two peculiarities are prominent: introspection and extrospection.The Constitution of the Islamic Republic of Iran has had an eye onto the geographical frontiers while passing through the political borders via ideological assessments. This article argues that the combination of political realism and legal idealism in the adoption of the concept of jurisdiction is affected by the atmosphere created after the Islamic revolution. Every text is influenced by its context: historical, social, economic, ideological, cultural, and so on. The text of the Constitution of Islamic Republic of Iran is not an exception to this rule. After the triumph of Islamic Revolution of Iran, a constituent assembly was founded by the supreme leader of the Islamic revolution in a popular electoral process. Assembly of Experts drafted a new legal text for the newly established political system. The author tries to test his hypothesis by the text analysis based on the proceedings of the Majles-e- Khobregan (Assembly of Experts).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution of Islamic Republic of Iran
  • Territory
  • Frontier
  • Islamic Revolution of Iran
  • Assembly of Experts (Majles-e-Khobregan)
  • geographical frontiers
  • doctrinal borderlessness