مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

نویسندگان

چکیده

شکلی از تفکر عقلانی منجر به رشد مشارکت شده که رسالت آن سهیم نمودن انسان در سرنوشت خویش است. شکل‌گیری و استمرار این فرآیند در جامعه، مستلزم وجود عوامل و شرایط بسیاری است. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا از منظر جامعه شناختی، به بررسی میزان مشارکت اجتماعی - سیاسی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان خدابنده بپردازد. جامعه آماری این پژوهش افراد60- 30 ساله ساکن در این شهرستان می‌باشد و 400 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه مبتنی بر پرسشنامه می‌باشد. یافته‌های پژوهش، حاکی از میزان مشارکت اجتماعی- سیاسی متوسط به پایین در شهرستان خدابنده است. همچنین همبستگی معنی‌دار، در سطح اطمینان 99درصد، بین متغیرهای مستقل (سن، جنسیت، طبقه اجتماعی، محل سکونت، عام‌گرایی، آینده‌نگری، بیگانگی اجتماعی- سیاسی، اعتماد، ساختار خانواده، تعلیم و تربیت، رسانه‌های گروهی، تقدیر‌گرایی با متغیر وابسته (مشارکت اجتماعی - سیاسی)، برقرار است. R2 معادل39/0می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Participation and Its Determining Factors

چکیده [English]

A form of rational thinking has led to the growth of participation whose aim is making people involved in building their future. The formation and continuation of this process require many conditions. Along these lines, this article tries to study the extent of social - political participation and its determining factors in Khodabandeh, from a sociological point of view. The statistical population of this research consists of individuals in an age group between 30 and 60 years old inhabiting in this city. The size of sample is 400 persons. Data gathering has been conducted by interview based on questionnaire. The results show medium to low social - political participation in Khodabandeh. Also, there is a significant correlation, with the reliability of 99%, between independent variables (age, gender, social class, place of residence, universalism, futurism, social - political alienation, trust, family structure, education, mass media, fatalism and the dependent variable, social - political participation). R2 is equivalent to 0/30.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Social participation
  • political participation
  • Participative Society
  • Participative Democracy