بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان: مطالعه متغیرهای جنس، مقطع تحصیلی و اندازه سازمان آموزشی

نویسندگان

چکیده

در زمینه استفاده بیش از حد یا اعتیاد به اینترنت، تبعاتی چون ناراحتی های جسمی مانند سردرد، تورم و سوزش چشم، کمردرد، گردن درد، درد مفصل انگشتان و مچ دست (مشهور به سندروم تونل کارپال)، کم-خوابی یا بی‌خوابی و اختلال در اشتها و عوامل دیگری چون افت تحصیلی، عدم تمایل به شرکت در کلاس-های درس، محافل خانوادگی یا جمع دوستان، بی توجهی به نظافت شخصی، پرخاشگری و تمایل بیش از حد به انزوا و تنهایی گزارش شده است. بنابراین، با توجه به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت، توجه به پیامدهای منفی این بستر ارتباطی مهم می‌نماید. پژوهش حاضر در پی آن است میزان اعتیاد اینترنتی را در میان نوجوانان بررسی نماید. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان مناطق 21 گانه آموزش و پرورش شهر تهران، و نمونه آماری آن تعداد 204 نفر است که به طور تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از تست اعتیاد اینترنتی یونگ، رابطه اعتیاد نوجوانان مقطع راهنمایی و دبیرستان با اندازه سازمان آموزشی، جنس،‌ و مقطع تحصیلی آنها آزموده شد. نتایج این پژوهش اختلاف معناداری را برحسب جنس بین دختران و پسران در استفاده بیش از حد از اینترنت نشان نمی‌دهد، اما اختلاف معناداری را بر حسب مقطع تحصیلی کاربر و میزان اعتیاد اینترنتی بیان می‌کند. بنا به یافته دیگری، بین اندازه مؤسسه آموزشی و میزان اعتیاد اینترنتی دانش‌آموزان تفاوت معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Internet Addiction among the Adolescents: Surveying the Variables of Gender, Level of Education and Size Of Educational Organization

چکیده [English]

;
Regarding the extreme use of Internet or Internet addiction, there have been many reports of clinical disorders such as headache, eye irritation, backache, neck pain, wrist pain, carpal tunnel syndrome, insomnia, poor appetite and other malaises such as educational decline, unwillingness to attend classes or family circles, ignorance of personal hygiene, aggressiveness, depression, etc. Therefore, given the increasing spread of using Internet, paying attention to the negative consequences of this communicative channel is of great importance. This article tries to study the extent of Internet addiction among the adolescents. Its descriptive research method and statistical population include the college and high-school students; 204 students were selected randomly and the correlation between Internet addiction and the size of educational organization, gender, and level of education was tested. The results do not show any significant difference between the gender and Internet use, but there is a significant difference between the level of education and the extent of Internet addiction. Another finding shows that there is a significant difference between the size of educational organization and the extent of Internet addiction among the students;

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Internet ؛
  • Adolescents؛ Students؛ College؛ High-School؛ Internet Addiction