بررسی تأثیرعواطف و احساسات بر روی به کارگیری تاکتیک‌های مدیریت تأثیر

نویسندگان

چکیده

افراد زیادی در سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا تصویر مورد نظر خود به دیگران را انتقال دهند. بسیاری از افراد در سازمان‌ها در رفتارهای مدیریت تأثیر درگیر می‌شوند. این مقوله در میان اندیشمندان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این مقاله تلاش می‌شود ‏ تا رابطه میان عواطف مثبت و منفی با به‌کارگیری تاکتیک‌های مدیریت تأثیر مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های تحقیق رابطه مثبت و معنی‌داری میان متغیرهای عاطفه مثبت با به‌کارگیری تاکتیک خودشیرینی، ‏عاطفه منفی با به‌کارگیری تاکتیک‌های حامی‌سازی و تهدید و ارعاب و رابطه منفی و معناداری بین دو متغیر ‏عاطفه منفی با به‌کارگیری تاکتیک خودشیرینی را تأیید کرد. همچنین بررسی رابطه بین دو متغیر عاطفه ‏مثبت و به‌کارگیری تاکتیک حامی‌سازی نشان داد که رابطه معکوسی بین این دو متغیر وجود دارد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان و کارمندان ادارات آموزش و پرورش شهرستان قم (ناحیه یک، دو، سه، چهار به اضافه اداره مرکزی) تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effect of Affections on Using the Tactics of Impression Management

چکیده [English]

Many people working in organizations try to convey their envisioned picture to other people. Many of them adopt some behavior which can be subsumed under impression management.;
This article tries to study the relationship between positive and negative affectivities using the tactics of impression management. The foundings of research confirmed a significant positive correlation between positive affectivities and using ingratitude tactics and a significant negative correlation with using patronage and intimidation tactics. Also, the study of relationship between the two variables of positive affectivities and using patronage tactics showed that there was an inverse correlation between them. The statistical population of this research consists of all the employees of Education offices in Qom.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patronage Tactics؛ Ingratitude Tactics؛ Intimidation Tactics
  • Positive Affectivities؛ Negative Affectivities