بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری

نویسنده

چکیده

فساد، پدیده جهانی است و قدمتی به اندازه دولت و انسان دارد. امروزه کشور یا اجتماعی وجود ندارد که مدعی داشتن نظام با سلامت تمام‌عیار اداری و اجتماعی شود. اگرچه سطح فساد اداری و اجتماعی از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است، اما همه نظام‌ها با سطوحی از فساد مواجه هستند. آنچه میزان فساد را از نظامی به نسبت نظام دیگر متمایز می‌نماید، تفاوت در ابتکارات انسانی، نوع نظام و ساخت فرهنگی، نظام‌های ارزشی و اعتقادی، باورهای ملی و تدابیر نهادی کارگزاران انسانی است. در مورد مبارزه با فساد، دو دسته نظریه اساسی توسعه یافته حول اندیشه‌های بدبینان و خوشبینان متمرکز شده است. دسته اول هر گونه اقدام و ابتکاری را برای پایان فساد اداری، تلاش بی‌فایده می‌دانند و گروهی دیگر باور دارند که فساد را می‌توان مانند بیشتر پدیده‌های موجود در اجتماع از طریق خرد دسته جمعی، ابتکارات نهادی، تغییر تدریجی ساختار‌های اقتصادی و فرهنگی و سرمایه اجتماعی و در جریان یک فرآیند کاهش داد. این مقاله ضمن تأکید به دیدگاه دوم، معتقد است که فساد ضمن اینکه ریشه در خود نهاد‌ها دارد، از عوامل اجتماعی و محیط اجتماعی تأثیر می‌پذیرد. نویسنده ضمن تأکید بر اهمیت تأثیرگذار فرهنگ و اجتماع و به ویژه سرمایه‌های اجتماعی در توسعه فساد اداری، معتقد است با ابتکارات فرهنگی و فناورانه می‌توان فساد را کنترل نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Social Capital and Administrative Corruption

چکیده [English]

;
Corruption is an international phenomenon dating back to the emergence of state and humankind. Today, there is no country or society which claims to have a completely healthy administrative and social system.;
Although, the level of administrative and social corruption is different from a society to another one, all systems face a certain level of corruption. What differentiates the extent of corruption in different systems is difference between human initiatives, the types of system, cultural structures, belief and value systems, rational opinions and institutional measures of human agents. As for struggling against corruption, there are two categories of well-developed theories which could be associated to pessimists and optimists. The first category – pessimists – believes that every effort for ending administrative corruption is useless, and the second one believes that corruption can be reduced like most existing phenomena in the society through collective wisdom, institutional initiatives, and gradual change in economic and cultural structures and social capital. This article while emphasizing the second view, argues that corruption is affected by social factors and social environment, despite the fact that it is rooted in institutions. Having emphasized the importance of culture and society, especially social capital in spreading administrative corruption, the author believes that corruption can be controlled by cultural and technological measures. ;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Particularism
  • Universalism
  • Cost
  • Trust
  • cooperation
  • Corruption