درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی

نویسنده

چکیده

ورود مفاهیم جدید به مباحث توسعه، امروزه افق جدیدی به روی اندیشمندان این حوزه گشوده است؛ به طوری که مفاهیمی چون سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی جایگاه ویژه‌ای در مطالعات توسعه انسانی یافته‌اند. در این مقاله، در راستای تبیین نظریه سرمایه فرهنگی، نخست به زمینه و زمانه ظهور نظرات سرمایه اجتماعی و فرهنگی توسط پوتنام و بوردیو اشاره شده، پس از تعریف انواع سرمایه‌ها و چگونگی تعامل آنها، دیدگاه بوردیو تشریح گردیده، برخی دیدگاه‌های تکمیلی آورده شده و در پایان قبل از نتیجه‌گیری، از نسبت سرمایه فرهنگی با تعلیم و تربیت سخن گفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Theory of Cultural Capital

چکیده [English]

;
The introduction of new themes into the discussions on development has opened a new horizon for the thinkers involved in this field. Therefore, concepts such as social capital and cultural capital have found a special status in human development studies.;
To explain the theory of cultural capital, this article first addresses the conditions leading to the emergence of social and cultural capital theories as developed by Putnam and Bourdieu. Then, it defines the different types of capital and describes their interaction. Finally, the relationship between cultural capital and education is discussed.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capita
  • culture
  • Cultural capital
  • Cultural Capital Theory