(نظریه دموکراتیزاسیون (نگرش انتقادی)

نویسنده

چکیده

دموکراتیزاسیون از یک سو مفهوم جدیدی است و از دیگر سو ریشه کهنی دارد، زیرا به ناگزیر با مقوله کهن دموکراسی ارتباط دارد. سخن اصلی این مقاله آن است که دموکراسی‌ها با وجود هر میزان شباهت با هم، تجربه‌های ملی و خاص هستند و از این رو دموکراتیزاسیون نیز چنین است. هر تجربه دموکراتیک را منطقاً باید در همان جزئیت و خصوصیت آن شناخت و بعد از این مرحله است که می‌توان به تفکرات جامع و نظری پیرامون آن پرداخت. محتواهای تجارب دموکراتیک (دموکراتیزاسیون) در جهان و خاصه در ایران، مستغنی از تعاریف عمومی از دموکراسی ره می‌پویند و اولی را نمی‌توان از طریق دومی شناخت. زیرا در اصل و در ذات خود، دموکراسی همانا تقدیری معطوف به گسترش ظرفیت‌های فرد در چارچوب اجتماع تاریخی خود است و این حقیقت (یا تقدیر) بیشتر از آن که محتواهایی عام و بشری داشته باشد، محتواهایی خاص و فردی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of Democratization

چکیده [English]

Democratization is a new concept with old origin, because it inevitably relates to the ancient notion of democracy. This article argues that democracies despite their similarity are native and particular experiences, thereby democratization should be studied from this standpoint. Every democratic experience should be logically understood in its own specifities. After that, we can present comprehensive and theoretical thoughts about them. The contents of democratic experiences (democratization) in the world in general and in Iran in particular, are independent of general definitions of democracy and the first could not be known through the latter. Because, democracy in its essence tends to expand individual potentialities in the framework of its own historical society and this involves particular and individual contents rather than universal and human ones

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Democratization؛
  • Democracy؛