نظم بین‌المللی آینده : گمانه‌های مطرح

نویسنده

چکیده

ساخت قدرت در نظام بین‌الملل در حال تغییر است.کاهش قدرت برخی بازیگران توأم با افزایش قابلیت‌های برخی دیگر، نظام بین‌الملل را وارد دوران انتقال قدرت کرده است. متأثر از این روند، گمانه‌های مختلفی درباره آینده نظم بین‌المللی مطرح شده است. برخی استدلال می‌کنند که پس از چند سده، سرانجام مرکز ثقل قدرت از آتلانتیک به آسیا منتقل خواهد شد. برخی دیگر معتقدند که ایالات متحده هنوز فاصله‌ای پر ناشدنی با قدرت‌های در حال ظهور دارد و همچنان تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی به عنوان تنها ابرقدرت باقی خواهد ماند. مقاله حاضر معطوف به بررسی روند انتقال قدرت در نظام بین‌الملل و گمانه‌های مطرح درباره آینده آن است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Future International System: Existing Hypotheses

چکیده [English]

Power structure in the international system is changing. The fall in the power of some actors along with the increase in capabilities of others have entered the international system into a transition period. Given this process, different hypotheses on the future of international system have been put forth. Some argue that after the passage of several decades, the epicenter of power will move from Atlantic to Asia. Others believe that still there is an irremediable gap between the U.S. and emerging powers and the U.S. will remain the sole superpower in a foreseeable future. The article studies the process of power transition in the international system and existing hypotheses about its future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : International System؛
  • Change؛
  • Great Power؛ Emerging Powers