دموکراسی ‌زیست‌ محیطی برای‌حفاظت ‌از‌محیط ‌زیست ‌در‌حقوق بین‌الملل

نویسندگان

چکیده

تصمیماتی که در سطح بین‌المللی توسط دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی دولتی و حتی شرکت‌های چندملیتی گرفته می‌شود و بر جامعه بین‌المللی و نهایتاً شهروندان تأثیر می‌گذارد، در فضایی غیردموکراتیک اتخاذ می‌شود، زیرا آنها نمایندگان مردم به‌حساب نمی‌آیند. یکی از راه‌های مؤثر جبران این کاستی دموکراتیک مشارکت شهروندان و نهادهای جامعه مدنی، به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی در فرایند تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی است که طبعاً بدون عناصری همچون آگاهی، اطلاع و دانش میسر نمی‌شود. مشارکت و آگاهی اثر متقابل بر هم دارند و با هم مفهوم اصلی دموکراسی زیست‌محیطی را می‌سازند. همچنین مشارکت تمامی گروه‌های ذینفع در تصمیمات بین‌المللی کارآمدی این تصمیمات را نیز ارتقا می‌دهد و با توجه به ساختار غیرمتمرکز حقوق بین‌الملل، مشروعیت قواعد بین‌المللی نزد گروه‌های گوناگونی که تحت‌تأثیر این تصمیمات قرار می‌گیرند، برای اجرای کارآمد آنها حیاتی است. از جمله راه‌های مشارکت سازمان‌های غیردولتی در عرصه تصمیم‌گیری بین‌المللی می‌تواند شامل: برگزاری نشست‌های عمومی در شهرهای بزرگ دنیا برای کسب نظر شهروندان، استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) و ایجاد مجموعه‌ای از فرایندهای مشورتی منطقه‌ای یا میزگردهایی باشد که نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، شهروندان و دیگر بازیگران شرکت کننده در مباحثات و اولویت دادن به امکان‌های متنوع در آن‌ها شرکت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Democracy for the Protection of Environment in International Law

چکیده [English]

Decisions made at the international level by states, international organizations or even multinational companies, influencing international community and eventually citizens, are of an undemocratic nature. Because, these institutions are not representative of people. One of the solutions for redressing this democratic deficit, is the participation of citizens and civil society institutions, especially NGOs in the process of international decision-making which is not surely possible without factors such as awareness, information and knowledge. Participation and awareness are mutually influential, constituting the key concept of environmental democracy. Also, the participation of all interested groups on international decision-making enhances the efficiency of the decisions. Given the unconcentrated structure of international law, the legitimacy of international regulations is vital for their effective implementation. Among the ways of the participation of NGOs in international decision-making, we can mention: holding conferences for having access to public views, using the potentials of International Union for Conservation of Nature (IUCN), establishing a set of regional consultative processes or roundtables and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Non-governmental Organizations
  • Decision-making
  • Civil Society
  • Environmental Democracy
  • Access to Information
  • Democratic Deficit
  • legitimacy
  • Protection of Environment