ارزش یک کرسی در شورای امنیت چقدر است؟ بررسی موضوع کمک خارجی و رشوه در سازمان ملل

نویسنده

چکیده

در نظام بین‌الملل معاصر شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفة اصلی حفظ و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد. از ابتدای تشکیل این سازمان، عضویت در شورای مزبور یکی از اهداف دولت‌های عضو بوده است. مقاله حاضر مزایای ناشی از عضویت دولت‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار می‌دهد. بررسی رابطه بین عضویت غیردائم یک دولت در شورای امنیت با میزان اعطای کمک‌های خارجی، مرجع اعطای کمک‌ها به اعضای غیردائم شورای امنیت، نقش نهادهای آمریکایی در اعطای کمک‌های خارجی، بررسی نقش رشوه در نوع رأی‌دهی اعضای غیردائم شورای امنیت از دیگر مباحث مورد بررسی در نوشتار حاضر است. نکتة مورد تأکید در مقاله این است که ارائه‌دهندگان کمک‌های اضافی و رشوه به اعضای غیردائم شورای امنیت در واقع اهمیت کرسی‌های شورای امنیت را مورد تأیید قرار داده‌اند و رابطه مستقیمی بین عضویت غیردائم یک کشور در شورای امنیت و میزان دریافت کمک‌های اقتصادی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها