اهداف و استراتژی ترکیه در شمال عراق و رویکردهای دولت‌های منطقه نسبت به آن

نویسنده

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، ارائه‌ی چارچوبی تحلیلی برای فهم رفتار سیاسی ترکیه در شمال عراق و رویکرد دولت‌های منطقه (ایران، عراق و سوریه)، نسبت به آن می‌باشد. از نگاه نویسنده، ترکیه، دو دسته از اهداف را در شمال عراق، دنبال می‌نماید: 1. اهداف فوری و کوتاه‌مدت (سرکوب حزب کارگران کرد ترکیه)؛ 2. اهداف استراتژیک و بلندمدت (تغییر در جغرافیای سیاسی و موقعیت ژئوپلتیکی کردستان؛ دستیابی به منابع ژئواکونومیک در مناطق موصل و کرکوک). تلاش نویسنده در این مقاله، ضمن تبیین مسأله‌ی مذکور، یافتن پاسخی مناسب به دو پرسش ذیل می‌باشد:; 1. ترکیه چه استراتژی و اهدافی را در شمال عراق، دنبال می‌کند؟; 2. واکنش و رویکرد دولت‌های منطقه (ایران، عراق و سوریه) نسبت به اهداف و استراتژی ترکیه در شمال عراق چیست؟;

کلیدواژه‌ها