رویکردهای حوزه‌های علمیه و بایستگی‌های نوین

نویسنده

چکیده

حضور در جمع علما، اندیشمندان و مبلغین از شیعیان و برادران اهل سنت، طلاب و محصلین علوم دینی در این جمع شکوهمند، برای من موجب خوشحالی و نشاط معنوی و روحی است. الحمدا... امروز حوزه‌ها، دوران غربتشان را پشت سر گذاشته‌اند و در مقایسه با گذشته، شرایط بسیار خوبی برای جذب و تربیت محصلین و امکانات مناسب برای درس و بحث و. تحقیق فراهم آمده است تا انشاءا... آمادگی جهت تحمل رسالت بسیار سنگینی که باید بر دوش گیرند، حاصل شود.