مهندسی فرهنگی: از نظریه تا عمل

نویسنده

چکیده

دیرزمانی نیست که تعبیر «مهندسی فرهنگی» در جرگه ادبیات علوم انسانی-بویژه در حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی- وارد شده است. در نوشتار حاضر ضمن تشریح معنای فرهنگ و مفهومی که از مهندسی فرهنگی مراد می‌شود، به پیامدهای اقدامات فرهنگی ناسنجیده در ادوارگذشته اشاره شده و توضیح داده می‌شود که چگونه در پی تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت «مهندسی فرهنگی کشور» در سال 1381، فضای جدیدی در حوزه مطالعات فرهنگی شکل گرفته و به‌تدریج با ارشادات معظم‌له، می‌بالد و به دیسیپلینی گسترده با ابعاد وسیع بین‌رشته‌ای، تبدیل می‌شود.; پژوهش حاضر با تبیین سیاست‌های فرهنگی و تأثیرات متداخل آنها بر مقوله مهندسی فرهنگی، به ماهیت مهندسی فرهنگی با رویکردی پدیدارشناختی می‌پردازد و پس از بحث پیرامون «امکان» و «ضرورتِ» مهندسی فرهنگی، از بایستگی دستیابی به «نظریه ملی فرهنگ‌‌» که زیربنای نظری برای تدوین اصول حاکم بر مهندسی فرهنگ است، سخن می‌راند. مقاله در پایان فرایند، این مهندسی را بازگشوده و متولیانی را که باید عهده‌دار این مهم گردند، را احصاء می‌نماید. نقطه عزیمت بحث، دیدگاههای مقام معظم رهبری در امر مهندسی و مدیریت فرهنگ می‌باشد و تحقیق حاضر نشان می‌دهد که چگونه این مهم بایستی از هرگونه تصلب، برخورد مکانیکی و آمرانگی از بالا، خالی باشد. تحقیق حاضر - برهمین مبنا - دو بنیان «رشد» و «رحمت» را برای مهندسی فرهنگی کشور معرفی نموده و در پایان، نسبت مدیریت رحمانی و نظریه رشد را به آزمون می‌گذارد.;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Engineering; from Theory to Practice

چکیده [English]

It is not a long time that the term of "cultural engineering" has entered the literature of humanities – especially social and cultural studies. The present article while defining culture and the concept of "cultural engineering, mentions the consequences of the unsound cultural activities in the past. The author describes how following the emphasis made on the necessity of "cultural engineering" by Supreme Leader in 2002 cultural studies have entered a new phase becoming an extensive interdisciplinary field. ;
Having explained cultural policies and their impact on cultural engineering, the present article studies the nature of cultural engineering by adopting a phenomenological approach. The author argues that for the formulation of the principles governing cultural engineering, we should have a "national theory of culture". Finally, the author addresses the process of cultural engineering and enumerates the people who should take charge of it. The starting point of discussion is the views expressed by the Supreme Leader in cultural engineering. The article shows that how this should be done with tolerance and based on "development" and "compassion". ;

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural engineering؛ national theory of culture؛
  • cultural management؛ cultural policy؛
  • theory of cultural development