تخیل عملیاتی شرح و نقدی کوتاه بر نظریه حکمرانی جهانی دیوید هلد

نویسنده

چکیده

از دهه ١٩٩٠ موج جدیدی از رسوخ دموکراسی به صحنه روابط بین‌الملل آغاز شد (نظریه صلح دموکراتیک، دمکراتیزاسیون، نظم نوین...)، که یکی از اصلی‌ترین شاخه‌های آن دموکراسی جهان وطنی است. این شاخه پر اهمیت عمدتاً با آثار دانشورانی چون دیوید هلد مشخص می‌شود که می‌کوشد پروسه‌های دموکراتیک ذاتاً ملی را در متنی از ساز و کارهای موجود در سازمان‌های بین‌المللی و حتی عرصه‌های روابط میان دولت‌ها جاری سازد. اینکه چنین کوششی اصولاً و ذاتاً ممکن است یا نه، یکی از اصلی‌ترین موضوعات در بررسی نظریه‌های جهان وطنانه است، مقاله حاضر نیز به همین مهم می‌پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of the Global Governance Theory

چکیده [English]

Since the 1990s, a new wave of integrating democracy into the international relations has begun (theory of democratic peace, democratization, new order…). ;
One of the main theories propounded by David Held is cosmopolitan democracy. It tries to apply inherently national democratic processes to existing mechanisms in the international organizations or even international relations. This article addresses the question that whether it is possible to make such a claim. ;

کلیدواژه‌ها [English]

  • critique
  • Global Governance Theory
  • Democracy