واکاوی انقلاب‌های رنگی

نویسنده

چکیده

تحولات اخیر انقلاب های رنگی، نشان از تزلزل و ناکامی در شیوه برپایی چنین حرکت هایی است. برای شکل دادن به انقلاب و برقراری دموکراسی پیش نیازهایی لازم است که هیچ کدام از این عوامل در انقلاب‌های رنگی قابل مشاهده نیست. عنصر اصلی در هر انقلابی خواست مردم و رهبران جامعه برای تغییر بنیادین در ارزش‌ها و سیاست‌های حاکم در جامعه است در حالی‌که در مورد انقلاب‌های رنگی علت اصلی شکل گیری تحولات به دلیل کمک‌های مالی و معنوی آمریکا بود. البته در این میان نارضایتی‌هایی در بین مردم وجود داشت اما محرک اصلی در برپایی تظاهرات آمریکا بوده است در حالی‌که پس از این اتفاقات نیز شاهد تغییر جدی‌ای در بنیادهای جامعه نیستیم. از طرفی استقرار دموکراسی نیازمند پیش نیازهای اصلی شناخته شده ای همچون تقویت اقتصاد بازار آزاد و تقویت نهادها و جامعه مدنی است که تمامی این امور در یک ظرف زمانی طولانی مدت قابلیت شکلگیری دارند و نمی‌توان از خارج به کشوری دموکراسی را تزریق کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring Coloured Revolutions

چکیده [English]

The recent coloured revolutions indicate the weaknesses and failure of such moves. To make a revolution victorious and to establish democracy, we need some prerequisites which are not found in the coloured revolutions. The main element in every revolution is the will of people and elites for bringing about fundamental changes in values and policies governing the society, but in the case of the coloured revolutions, the main reason was the U.S. finacial and moral assistance. Of course, there was some dissatisfaction among people, but the demonstrations were mainly motivated by the U.S. Also, after these revolutions, we have not witnessed any serious changes in the foundations of the society. On the other hand, establishing democracy requires some well – known conditions such as strengthening free market economy and civil society. This process takes much time and we cannot inject democracy from outside into a country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coloured Revolutions