جهانی‌شدنِ توسعه‌گرایی با نگاهی به تجربه شرق آسیا

نویسنده

چکیده

در چند دهه گذشته، مفهوم توسعه و راهبردهای تحقق آن، متاثر از وجه غالب نظام بین‌الملل، همواره دستخوش تحول بوده است. طبیعی است که پس از فروپاشی شوروی و عالم‌گیر شدن فرایند جهانی شدن، مفهوم و راهبردهای توسعه نیز به تناسب این دگرگونی در نظام بین‌الملل، دچار تحول شده‌اند. مقاله حاضر در صدد تبیین این موضوع است که توسعه در دنیای کنونی ما بشدت متاثر از فرایندهای قدرتمند و محتوای ساری و جاری در جهانی شدن است و بر این اساس راهبردهای تحقق توسعه از الگوهای خودکفایی، استقلال، انزوا و ... فاصله گرفته و به‌صورتی روزافزون به الگوی بازار، وابستگی مقابل و توسعه برون‌گرا نزدیک می‌شود؛ و در این میان تجربه توسعه در شرق آسیا نیز عموماً به‌عنوان نمونه موفق ناشی از تاسی به اصول و سازوکارهای توسعه‌گراییِ بازار محور مطرح می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization of Developmentalism (Experiences of the East Asia)

چکیده [English]

In recent decades, development strategies have always been transforming based on principles, norms and characteristics of international system; accordingly, concept and strategies of development have been changed after collapse of the Soviet Union. In this paper, the author tries to explain that development in our current world deeply relates to powerful trends of globalization. So development strategies, in line with globalization process, have been transformed from import substitution, autarky, independence, isolationism, etc. to market-oriented strategies. In this context, economic development of the East Asian countries in the past three decades is generally considered as a successful model of market-oriented development in the globalization context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization؛ autarky؛ interdependency؛ ؛
  • export promotion؛ import substitution؛ east asia؛ development